Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení

1. Zástavní práva, jejichž rozsah byl vymezen přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována se všemi účinky podle

dosavadní právní úpravy i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Uspokojení ze zástavy se však řídí tímto zákonem.

2. K zajištění daňových pohledávek, ke kterým nebyl vymezen rozsah

zákonného zástavního práva podle dosavadní právní úpravy do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, lze postupovat pouze podle ustanovení § 72

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění tohoto

zákona.

Čl.IV zákona č. 317/2001 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanoveními čl. I tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik těchto právních

vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl.III zákona č. 136/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Promlčení práva na náhradu škody v případech uvedených v části první

čl. I bodu 4 a v části druhé čl. II, která vznikla přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Práva z odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě, u níž

záruční doba počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se

řídí dosavadními právními předpisy.

3. Práva z odpovědnosti za vady u věcí použitých při jejich prodeji v

obchodě se řídí dosavadními právními předpisy, pokud k převzetí věci

kupujícím došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do data účinnosti tohoto

zákona, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době

podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31. prosince 2003.

Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo na

dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být upozorněn.

Čl.VI zákona č. 554/2004 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Přechodná ustanovení

1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede

dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i

nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však

posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl.VIII zákona 56/2006 Sb.

Přechodné ustanovení

Smlouvy o službách bankovních, platebních, úvěrových a pojistných,

smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se

poskytování investičních služeb a smlouvy týkající se obchodů na trhu s

investičními nástroji, při jejichž uzavření byly použity prostředky

komunikace na dálku a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 6 zákona č. 107/2006 Sb.

Přechodná ustanovení k části druhé

(1) Ustanovení § 706 odst. 2 věta třetí se u nájemních smluv, které

byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, nevztahuje na osoby, které

nájemce přijal do společné domácnosti před účinností tohoto zákona.

(2) Výpovědi nájmu bytu podané před účinností tohoto zákona podle § 711

se řídí dosavadními právními předpisy.

(3) Ustanovení § 719 odst. 1 věta třetí se vztahuje na podnájemní

smlouvy uzavřené po účinnosti tohoto zákona.

§ 7 zákona č. 107/2006 Sb.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní

vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních

vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl.XLIV zákona č. 264/2006 Sb.

Přechodné ustanovení

Srážky se mzdy na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů

uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádějí podle

dosavadních právních předpisů; pohledávky zajištěné těmito dohodami

nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšovat, jestliže je není

možné podle něj zajistit dohodou o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů.

Čl. II zákona č. 132/2011 Sb.

neplatil

Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k

zajištění výroby.

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

1) Např. § 261 odst. 2 obchodního zákoníku.

1a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně

některých souvisejících zákonů.

2) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

2b) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně

spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách

ve spotřebitelských smlouvách.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o

ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000

o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména

elektronického obchodu, na vnitřním trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o

uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně

směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009

o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném

užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních

produktech, o dalším prodeji a o výměně.

2c) § 2, § 3 písm. bb), § 23 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné

smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

2d) § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

znění zákona č. 56/2006 Sb.

2e) Například § 14 odst. 7, § 15 odst. 3, § 715a odst. 3 obchodního

zákoníku.

2e) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a

o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva

a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o

střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění

zákonač. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

2e) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

2e) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých

službách informační společnosti).

2e) § 162a odst. 1 trestního zákona.

2f) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných

práv k nemovitostem.

3) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č.

229/1991 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů

k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3a) § 5 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3b) § 175a až 175z občanského soudního řádu.

3c) § 175f odst. 4 občanského soudního řádu.

3h) § 85 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.

3i) § 147 až 150 zákoníku práce.

§ 276 až 302 občanského soudního řádu.

4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých

aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.

5) § 1 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve

znění zákona č. 75/1976 Sb.

§ 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

6) Zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

7) § 11 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

8) § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách

podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991

Sb.,oživnostenskémpodnikání (živnostenský zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

9) § 6 zákona č. 159/1999 Sb.

10) § 10 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.

11) § 3 zákona č. 159/1999 Sb.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem