Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část třetí > Hlava první

Hlava první

Zástavní právo

§ 152

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který

jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout

uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

§ 153

(1) Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc

hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to

jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle

zvláštníhozákona,obchodnípodíl,cennýpapír nebo předmět

průmyslového vlastnictví.

(2) Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství, přírůstky a

neoddělené plody zástavy.

(3)Pohledávka může být zajištěna zástavním právem na několika

samostatných zástavách (vespolné zástavní právo).

§ 154

Ustanovení tohoto zákona se použijí pro zástavní právo k obchodnímu

podílu, pro zástavní právo k cenným papírům, popřípadě pro zástavní

právo opírající se o cenné papíry (například hypoteční zástavní list),

nebo pro zástavní právo k předmětům průmyslového vlastnictví, pokud

zvláštní zákony, které tato zástavní práva upravují, nestanoví něco

jiného.

§ 155

(1)Zástavnímprávem může být zajištěna pohledávka peněžitá i

nepeněžitá.Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství této

pohledávky.

(2) Nepeněžitá pohledávka je zajištěna do výše její obvyklé ceny v době

vzniku zástavního práva.

(3) Zástavním právem může být zajištěna i pohledávka, která má v

budoucnu vzniknout, anebo pohledávka, jejíž vznik je závislý na splnění

podmínky.

(4) Zástavním právem mohou být do sjednané výše zajištěny i pohledávky

určitého druhu, které zástavnímu věřiteli vůči dlužníkovi budou vznikat

v určité době.

(5) Zástavní právo se vztahuje i na nároky zástavního věřitele z

odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka,

nebylo-li v zástavní smlouvě dohodnuto něco jiného.

Vznik zástavního práva

§ 156

(1) Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy (§ 552) nebo

rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví. Za podmínek

stanovených zákonem může zástavní právo vzniknout na základě rozhodnutí

soudu nebo správního úřadu. Zástavní právo může vzniknout také ze

zákona.

(2) Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky,

kterou zástava zajišťuje.

(3) Jsou-li zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru

nemovitostí, věci hromadné, soubory věcí nebo movité věci, k nimž má

zástavní právo vzniknout, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli

nebo třetí osobě (§ 157 odst. 2 a 3), musí být zástavní smlouva sepsána

ve formě notářského zápisu.

§ 157

(1) Zástavní právo k nemovitým věcem a k bytům nebo nebytovým prostorům

ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu vzniká vkladem do

katastru nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Zástavní právo k movitým věcem vzniká jejich odevzdáním zástavnímu

věřiteli, nestanoví-li zákon jinak.

(3) Odevzdání movité věci zástavnímu věřiteli podle odstavce 2 může být

nahrazeno jejím předáním do úschovy nebo ke skladování pro zástavního

věřitele nebo pro zástavního dlužníka u třetí osoby, je-li to dohodnuto

v zástavní smlouvě.

nadpis vypuštěn

§ 158

(1) Zástavní právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v

katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, zástavní právo k

souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž má podle zástavní

smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu

věřiteli nebo třetí osobě (§ 157 odst. 2 a 3), vzniká zápisem do

Rejstříkuzástav vedeného Notářskou komorou České republiky; to

neplatí,bylo-lizástavní právo zřízeno rozhodnutím soudu nebo

správního úřadu.

(2) Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav provede notář, který

sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu, bezodkladně po

uzavření zástavní smlouvy.

§ 159

(1) Zástavní právo k pohledávce vzniká uzavřením smlouvy, pokud v ní

není ujednáno něco jiného.

(2) Zástavní právo k pohledávce je vůči dlužníku zastavené pohledávky

(poddlužníku) účinné doručením písemného oznámení zástavního dlužníka o

něm, nebo tím, že zástavní věřitel poddlužníku prokáže vznik zástavního

práva.

§ 160

(1) Zástavní právo na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu

vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Zástavní právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v

katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, zástavní právo k

souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž vzniklo zástavní

právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě (§

157 odst. 2 a 3), vzniklé na základě rozhodnutí soudu nebo správního

úřadu se zaznamenává v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České

republiky.

§ 161

(1) Dá-li někdo do zástavy cizí movitou věc bez souhlasu vlastníka nebo

osoby, která má k věci jiné věcné právo neslučitelné se zástavním

právem,vznikne zástavní právo, jen je-li movitá věc odevzdána

zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je

oprávněn věc zastavit.

(2) Cizí nemovitá věc, věc hromadná, soubor věcí a byt nebo nebytový

prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona mohou být dány do

zástavy jen se souhlasem vlastníka a osoby, která k nim má jiné věcné

právo neslučitelné se zástavním právem. Totéž platí, jde-li o cizí

pohledávku, jiné majetkové právo, obchodní podíl, cenný papír a předmět

průmyslového vlastnictví.

Práva a povinnosti za trvání zástavního práva

§ 162

(1) Zástavní věřitel, jemuž byla zástava odevzdána, je oprávněn ji

držet po celou dobu trvání zástavního práva. Je povinen starat se o ni

spéčí řádného hospodáře, zejména ji opatrovat a chránit před

poškozením, ztrátou a zničením. Vzniknou-li zástavnímu věřiteli plněním

této povinnosti účelně vynaložené náklady, má proti zástavnímu dlužníku

právo na jejich náhradu.

(2) Užívat zástavu a přisvojovat si její přírůstky, plody a užitky může

zástavní věřitel jen se souhlasem zástavce.

(3) Dojde-li během doby, v níž zástavní věřitel má u sebe zástavu, ke

ztrátě, zničení nebo poškození zástavy, odpovídá zástavní věřitel za

vzniklou škodu podle obecných ustanovení odpovědnosti za škodu.

(4) Je-li zástava odevzdána třetí osobě, nesmí tato osoba převzatou věc

odevzdat další osobě ani ji použít nebo umožnit její použití jinému; v

ostatním má tato osoba práva a povinnosti schovatele (§ 747 a

následující), není-li dohodnuto jinak.

§ 163

(1) Zástavní dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se zástava

zhoršuje na újmu zástavního věřitele.

(2) Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane

nedostatečným, zástavní věřitel má právo od dlužníka žádat, aby

zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil. Neučiní-li tak,

stane se ta část pohledávky, která není zajištěna, splatnou.

§ 164

(1) Zástavní právo působí vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavené

věci, souboru věcí a bytu nebo nebytovému prostoru ve vlastnictví podle

zvláštního zákona, nestanoví-li zákon jinak. Totéž platí, jde-li o

každého pozdějšího věřitele zastavené pohledávky, o každého pozdějšího

oprávněného ze zastaveného jiného majetkového práva nebo předmětu

průmyslového vlastnictví a o každého pozdějšího majitele zastaveného

obchodního podílu nebo cenného papíru.

(2) Ten, vůči němuž působí zástavní právo podle odstavce 1, má

postavení zástavního dlužníka.

Uspokojení ze zástavy

§ 165

(1) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má

zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení

zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po

svésplatnostisplněnajenčástečněnebonebylo-li splněno

příslušenství pohledávky.

(2) Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné

pohledávky postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv.

§ 165a

(1) Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě

nebo soudním prodejem zástavy. Při nařízení soudního prodeje zástavy a

při prodeji zástavy soudem se postupuje podle občanského soudního řádu.

(2) Je-li pohledávka zajištěna více zástavami, může zástavní věřitel

navrhnout zpeněžení kterékoliv z nich nebo, je-li to třeba k uspokojení

pohledávky, může navrhnout i prodej více nebo všech těchto zástav.

(3)Právozástavního věřitele domáhat se uspokojení pohledávky

zajištěné zástavním právem u soudu po dlužníku není ustanoveními

odstavců 1 a 2 dotčeno.

§ 166

(1) Ten, kdo tvrdí, že prodej zástavy ve veřejné dražbě není přípustný,

musí své právo uplatnit žalobou u soudu podanou proti zástavnímu

věřiteli a dražebníkovi na určení nepřípustnosti prodeje zástavy.

(2) Žalobu podle odstavce 1 lze podat do 1 měsíce ode dne doručení

oznámení o veřejné dražbě zákonem určeným osobám, nejpozději však 7 dnů

přede dnem zahájení veřejné dražby.

(3) Veřejnou dražbu lze vykonat až po uplynutí lhůty uvedené v odstavci

2; je-li v této lhůtě podána žaloba podle odstavce 1, lze ji vykonat až

poté, kdy bylo o této žalobě pravomocně rozhodnuto.

(4) Ten, kdo podal bezdůvodně žalobu podle odstavce 1, je povinen

nahradit zástavnímu věřiteli škodu, která mu vznikla oddálením prodeje

zástavy za dobu od podání žaloby do dne rozhodnutí soudu prvního stupně

ve věci, jestliže zástavní věřitel uplatnil právo na náhradu této škody

v průběhu řízení o žalobě před soudem prvního stupně; na návrh

zástavního věřitele může soud již v průběhu řízení rozhodnout o tom, že

je povinen složit do úschovy u soudu zálohu až do výše možné náhrady

škody. Ustanovení první věty o zástavním věřiteli platí obdobně též pro

dražebníka.

§ 167

(1) Je-li zástavou pohledávka, poddlužník je povinen splnit svůj dluh

po splatnosti zastavené pohledávky zástavnímu věřiteli.

(2) Je-li předmětem plnění zastavené pohledávky věc, vzniká předáním

této věci zástavnímu věřiteli jeho zástavní právo k ní; zástavní právo

k pohledávce tím zaniká.

nadpis vypuštěn

§ 168

Je-li zástavou jiné majetkové právo, postupuje se při jeho zpeněžení s

přihlédnutím k povaze tohoto práva přiměřeně podle § 165a nebo podle §

167, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

Neplatná ujednání

§ 169

Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně

uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že

a) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit,

b) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt nebo

nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit

jinému, dalšímu věřiteli,

c) zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak,

než je stanoveno zákonem,

d) zástavní věřitel se nesmí po splatnosti pohledávky domáhat jejího

uspokojení prodejem zástavy,

e) při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne

zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za

určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Zánik zástavního práva

§ 170

(1) Zástavní právo zaniká

a) zánikem zajištěné pohledávky,

b) zánikem zástavy,

c) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným

úkonem,

d) uplynutím doby, na niž bylo zřízeno,

e) složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou

cenu zástavy,

f) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním

dlužníkem nebo zástavcem,

g) v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

(2) Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká.

§ 171

(1) Zanikne-li zástavní právo k nemovitým věcem, k nimž vzniklo vkladem

do katastru nemovitostí, provede se k témuž dni jeho výmaz.

(2) Zanikne-li zástavní právo zapsané nebo zaznamenané v Rejstříku

zástav vedeném Notářskou komorou České republiky, provede kterýkoliv

notář jeho výmaz, požádá-li o něj zástavní věřitel nebo bude-li mu

zánik zástavního práva prokázán.

nadpis vypuštěn

§ 172

Zástavní právo nezaniká, vztahuje-li se i na nároky zástavního věřitele

z odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka (§

155 odst. 5).

Podzástavní právo

§ 173

(1) Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním

právem, jestliže zástavou je věc.

(2) Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka

zastavené věci. Podzástavní právo je však proti němu účinné, jen když

jeho vznik mu byl písemně oznámen. Jestliže je zastavená pohledávka

zajištěna zástavním právem k nemovité věci nebo k bytu nebo nebytovému

prostoru ve vlastnictví podle zvláštního zákona, vzniká podzástavní

právo vkladem do katastru nemovitostí.

§ 174

(1) Jestliže zástavní věřitel (podzástavce) předá zastavenou movitou

věc, kterou má u sebe, podzástavnímu věřiteli, nezbavuje se tím

odpovědnosti za plnění povinností jejímu zástavci.

(2) Není-li splatná pohledávka, která je zajištěna podzástavním právem,

včas splněna, může podzástavní věřitel uplatnit uspokojení ze zástavy

místo zástavního věřitele (podzástavce).

(3) Na podzástavní právo se použijí ustanovení o zástavním právu

přiměřeně.

Zadržovací právo

nadpis vypuštěn

§ 175

(1) Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji

zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž

by jinak byl povinen věc vydat.

(2) Zadržovací právo vzniká i k zajištění dosud nesplatné pohledávky,

zahájením insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící

úpadek dlužníka.

§ 176

(1) Zadržovací právo nemá osoba, která má věc, k níž by mohlo toto

právo vzniknout, u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnila

svémocně nebo lstí.

(2) Zadržovací právo nemá ani ten, jemuž při předání věci bylo uloženo,

aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího

práva; to neplatí, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se

řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

§ 177

(1) Zadržovací právo vznikne jednostranným úkonem oprávněné osoby,

kterým vyjadřuje svou vůli zadržet věc.

(2) Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu vyrozumět

dlužníka o zadržení věci a jeho důvodech; jestliže smlouva, na jejímž

základě má věc u sebe, byla uzavřena písemně, musí být i vyrozumění

písemné.

§ 178

Ohledně opatrování zadržené věci a úhrady nákladů s tím spojených má

ten, kdo věc zadržuje, postavení, jaké má zástavní věřitel ohledně

zástavy.

nadpis vypuštěn

§ 179

Na základě zadržovacího práva má věřitel právo při výkonu soudního

rozhodnutí na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před

jiným věřitelem, a to i zástavním věřitelem.

§ 180

(1) Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem

zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci dlužníku.

(2) Toto právo zaniká i tehdy, jestliže dlužník poskytne oprávněné

osobě s jejím souhlasem jinou jistotu.

§ 181

zrušen

§ 182

zrušen

nadpis vypuštěn

§ 183

zrušen

§ 184

zrušen

§ 185

zrušen

§ 186

zrušen

§ 187

zrušen

nadpis vypuštěn

§ 188

zrušen

§ 189

zrušen

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem