Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část sedmá > Hlava třetí

Hlava třetí

Dědění ze závěti

§ 476

(1) Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v

jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.

(2) V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla

podepsána, jinak je neplatná.

(3) Společná závěť více zůstavitelů je neplatná.

§ 476a

Vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je

neplatná.

§ 476b

Závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí vlastní rukou

podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že

listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

§ 476c

(1) Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, projeví svoji poslední

vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být

přečtena a přítomnými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvrdit,

že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem může

být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem.

(2) V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát,

kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel

potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Listinu musí svědci

podepsat.

§ 476d

(1) Zůstavitel může projevit svoji poslední vůli formou notářského

zápisu; zvláštní zákon stanoví, kdy úkon musí být učiněn před svědky a

kdy musí mít formu notářského zápisu.

(2) Nezletilí, kteří dovršili 15. rok mohou projevit poslední vůli

pouze formou notářského zápisu.

(3) Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně

přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena.

(4) Osoby neslyšící a hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát, mohou

projevit poslední vůli formou notářského zápisu nebo před třemi

současněpřítomnýmisvědky,ovládajícímitouto osobou zvolený

komunikační systém neslyšících a hluchoslepých osob, a to v listině,

která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému.

(5) V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát,

kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel

potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Obsah listiny musí být

pojejím sepsání přetlumočen do zvoleného komunikačního systému

neslyšících a hluchoslepých osob; i toto musí být v listině uvedeno.

Listinu musí svědci podepsat.

§ 476e

Svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají

jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti

dědit.

§ 476f

Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při

pořizovánízávětipůsobit jako úřední osoby, svědci, pisatelé,

tlumočníci nebo předčitatelé.

§ 477

(1) V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly

nebo věci a práva, která jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více

dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné.

(2) Zůstavitel může závětí zřídit nadaci nebo nadační fond.

§ 478

Jakékolivpodmínkypřipojenék závěti nemají právní následky;

ustanovení § 484 věty druhé tím není dotčeno.

§ 479

Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich

dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí

jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu

odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených

potomků.

§ 480

(1) Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže

obstát, anebo odvoláním závěti; odvolání musí mít formu, jaké je třeba

k závěti.

(2) Zůstavitel zruší závěť také tím, že zničí listinu, na níž byla

napsána.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem