Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část sedmá > Hlava čtvrtá

Hlava čtvrtá

Správce dědictví

§ 480a

(1) Správce dědictví vykonává až do skončení projednání dědictví soudem

správu dědictví nebo jeho části, jestliže tak zůstavitel stanovil podle

§ 480d nebo jestliže o tom rozhodl soud v řízení o dědictví.

(2) Správce dědictví při výkonu své funkce vykonává práva a plní

povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli. Úkony

přesahující rámec obvyklého hospodaření však může učinit jen se

souhlasem dědiců a se svolením soudu. O úkonech přesahujících rámec

obvyklého hospodaření rozhodují dědici nadpoloviční většinou. Při

rovnostihlasů nebo nedosáhne-li se většiny, rozhodne na návrh

kteréhokoliv dědice soud.

(3) Správce dědictví je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného

hospodáře. Za škodu, kterou způsobil porušením svých povinností,

odpovídá podle § 420.

(4) Dokud správa dědictví trvá, nemohou dědici s majetkem náležejícím

do dědictví, který byl svěřen správci dědictví, nakládat nebo s ním

činit jiná opatření; jejich oprávnění podle odstavce 2 tím nejsou

dotčena. Totéž platí, má-li dědictví připadnout státu podle § 462.

§ 480b

(1) Správcem dědictví může být ustanovena fyzická osoba, která je

způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba. Správce dědictví musí

se svým ustanovením do funkce souhlasit. Má-li dědictví připadnout

státu podle § 462, může být správcem dědictví ustanoven také stát.

(2) Správce dědictví je povinen podávat soudu zprávy o své činnosti

nejméně dvakrát ročně, nerozhodl-li soud jinak.

(3)Poskončeníprojednání dědictví předloží správce dědictví

prostřednictvím soudu dědicům konečnou zprávu o své činnosti.

§ 480c

(1) Správce dědictví má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů;

svůj nárok vyúčtuje v konečné zprávě o své činnosti. Výši a způsob

určeníodměnyanáhradyhotových výdajů stanoví Ministerstvo

spravedlnosti vyhláškou.

(2) Odměnu správce dědictví a náhradu jeho hotových výdajů je povinen

zaplatit dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo; je-li více

dědiců, zaplatí odměnu a náhradu hotových výdajů podle poměru hodnoty

svých dědických podílů. V ostatních případech platí odměnu správce

dědictví a náhradu jeho hotových výdajů stát. O odměně správce

dědictví, o náhradě jeho hotových výdajů a o tom, kdo správci odměnu a

náhradu hotových výdajů zaplatí, rozhodne po předložení zprávy podle §

480b odst. 3 soud.

(3) Na žádost správce dědictví může soud až do skončení projednání

dědictví uložit dědicům, aby zaplatili správci dědictví zálohu na

odměnu a na jeho hotové výdaje. Je-li však zřejmé, že dědictví je

předluženo, může soud uložit zaplacení této zálohy státu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 neplatí, byl-li správcem dědictví

ustanoven stát.

§ 480d

(1) Zůstavitel může stanovit, aby po jeho smrti až do skončení řízení o

dědictví spravoval veškerý jeho majetek náležející do dědictví nebo

podnik, nemovitost či jinou část jeho majetku náležejícího do dědictví

správce dědictví.

(2) Ustanovit správce dědictví podle odstavce 1 může zůstavitel

listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu. V

listině o ustanovení správce dědictví musí být uvedeno, zda správce

dědictví má spravovat veškerý majetek zůstavitele nebo jakou jeho část,

kdo má funkci správce dědictví vykonávat a jeho souhlas s ustanovením

do funkce správce dědictví.

(3) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, jakékoliv podmínky připojené

k listině o ustanovení správce dědictví nemají právní následky.

(4) Listina o ustanovení správce dědictví může být zůstavitelem zrušena

jejím odvoláním nebo pořízením pozdější listiny o ustanovení správce

dědictví, nemůže-li vedle ní obstát. Listina o ustanovení správce

dědictví se zrušuje také odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví

podle odstavce 6. Odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a

odvolání souhlasu s funkcí správce dědictví musí mít formu notářského

zápisu.

(5) Došlo-li ke zrušení listiny o ustanovení správce dědictví, nejde-li

o zrušení odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví, je notář, který

vyhotovil příslušný notářský zápis o jejím odvolání nebo o nové listině

o ustanovení správce dědictví, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět

toho, kdo byl ustanoven správcem dědictví zrušenou listinou, že tato

listina byla zrušena.

(6) Ten, kdo byl zůstavitelem ustanoven správcem dědictví, může za

života zůstavitele odvolat svůj souhlas s ustanovením do funkce správce

dědictví. Byl-li souhlas odvolán, je notář, který o tom vyhotovil

notářský zápis, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zůstavitele.

§ 480e

(1) Správce dědictví ustanovený zůstavitelem je povinen ujmout se

výkonu své funkce ihned, jakmile se dozví, že zůstavitel zemřel, a

vyrozumět o tom soud, který vede dědické řízení podle zvláštního

právního předpisu.

(2) Dědici mohou platnost listiny o ustanovení správce dědictví podle §

480d odst. 2 zpochybnit pouze podáním žaloby proti správci dědictví na

určení její neplatnosti. Byla-li taková žaloba podána, je správce

dědictví oprávněn a povinen vykonávat svou funkci až do právní moci

rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že listina o ustanovení správce

dědictví je neplatná, ledaže by jej soud v dědickém řízení funkce

správce dědictví zprostil.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem