Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava třetí

Hlava třetí

Zastoupení

§ 22

(1) Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze

zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

(2) Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu

úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy

zastoupeného.

§ 23

Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu

(zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci.

§ 24

Zástupce musí jednat osobně; dalšího zástupce si může ustanovit, jen

jestliže je to právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto. I

z právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti přímo

zastoupenému.

§ 25

zrušen

Zákonné zastoupení

§ 26

Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně

jejich zákonní zástupci.

§ 27

(1) Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, upravuje zákon o

rodině.

(2) Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu

zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním

úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník.

(3) Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické osoby ani

jináosoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem,

ustanovísoudopatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho

zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem (§ 18 odst. 1).

§ 28

Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch,

které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s

majetkem třeba schválení soudu.

§ 29

Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám,

jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný

zájem. Za týchž podmínek může soud ustanovit opatrovníka i tehdy,

jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu.

§ 30

Dojde-li ke střetnutí zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného

nebo ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným

zástupcem, ustanoví soud zvláštního zástupce.

Zastoupení na základě plné moci

§ 31

(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo

právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci,

v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za

zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán

udělí plnou moc.

(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné

moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni

společně.

(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být

plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy,

netýká-li se jen určitého právního úkonu.

§ 32

(1) Nevyplývá-li z právního úkonu, že někdo jedná za někoho jiného,

platí, že jedná vlastním jménem.

(2) Jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích oprávnění zastupovat,

vzniknoutímpráva a povinnosti přímo zmocniteli. Pokyny dané

zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní účinky

jednání, ledaže by byly známé osobám, vůči kterým zmocněnec jednal.

(3) Je-li zmocnitel v dobré víře anebo věděl-li nebo musel vědět o

určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zmocněnce, ledaže jde o

okolnosti, o kterých se zmocněnec dozvěděl před udělením plné moci.

Zmocnitel, který není v dobré víře, nemůže se dovolávat dobré víry

zmocněnce.

§ 33

(1) Překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je

zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však

zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez

zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl,

platí, že překročení schválil.

(2)Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za

zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto

jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon

dodatečněbez zbytečného odkladu schválí. Neschválí-li zmocnitel

překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou

bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění závazku nebo náhradu

škody způsobené jeho jednáním.

(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže osoba, se kterou bylo

jednáno, o nedostatku plné moci věděla.

§ 33a

(1) Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho

jednala za zmocnitele

a) je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě,

b) je-li zmocněncem právnická osoba.

(2) Z právních úkonů dalšího zmocněnce je zavázán přímo zmocnitel.

§ 33b

(1) Plná moc zanikne

a) provedením úkonu, na který byla omezena,

b) je-li odvolána zmocnitelem,

c) je-li vypovězena zmocněncem,

d) zemře-li zmocněnec.

(2) Plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco

jiného, pokud zvláštní zákon^2e) nestanoví jinak. Zánikem právnické

osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy,

nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu.

(3) Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat.

(4) Dokud odvolání plné moci není zmocněnci známé, mají jeho právní

úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Tohoto ustanovení se

však nemůže dovolávat ten, kdo o odvolání plné moci věděl nebo musel

vědět.

(5) Oznámil-li zmocnitel jiné osobě, že udělil plnou moc zmocněnci na

určité úkony, může se vůči ní dovolávat odvolání plné moci, jen

oznámil-li jí toto odvolání před jednáním zmocněnce nebo když tato

osoba v době jednání zmocněnce o tomto odvolání věděla.

(6) Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec

povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho

právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné

mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud

neodporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem