Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava šestá

Hlava šestá

zrušena

nadpis vypuštěn

§ 63

(1) Poskytovatel zajistí, aby ujednání o právu na odstoupení od

smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení a o zákazu přijetí záloh, jiných

plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení podepsal

spotřebitel každé zvlášť.

(2) Součástí smlouvy podle § 58 je formulář pro odstoupení od smlouvy

vyplněný poskytovatelem. Náležitosti formuláře stanoví vláda nařízením.

(3) Poskytovatel ihned po uzavření smlouvy předá spotřebiteli její

podepsané vyhotovení.

§ 64

(1) Informace podle § 60 odst. 1 poskytne poskytovatel spotřebiteli

písemně, a to tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup.

(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena písemně.

(3) Odstoupení od smlouvy musí být vždy učiněno písemně.

§ 65

Jazyk

(1) Má-li spotřebitel bydliště v některém z členských států Evropské

unie nebo v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor

nebo je-li státním příslušníkem některého z těchto států, musí mu

poskytovatelinformace stanovené v § 60 poskytnout podle volby

spotřebitele v jazyce nebo v jednom z jazyků tohoto státu, pokud se

jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících

Evropský hospodářský prostor.

(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena podle volby spotřebitele v

jazyce členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících

Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož

je státním příslušníkem, pokud se jedná o úřední jazyk Evropské unie

nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor. Liší-li

se tento jazyk od jazyka členského státu Evropské unie nebo některého

ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, na jehož území se

nachází nemovitost nebo její část, na niž se vztahuje smlouva, ve které

se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, předá poskytovatel

spotřebiteli překlad textu smlouvy do tohoto jazyka, pokud se jedná o

úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský

hospodářský prostor.

§ 66

(1) Uzavřel-li spotřebitel smlouvu, ve které se sjednává dlouhodobý

rekreační produkt, nepřihlíží se k ujednání, které ho zavazuje hradit

platby na základě této smlouvy jinak než v rovnoměrných platbách

rozdělených do ročních splátek v téže výši. To neplatí, pokud si strany

sjednají změnu výše ročních splátek po prvním roce podle vývoje cen.

Výzvu k provedení splátky zašle poskytovatel spotřebiteli písmeně vždy

nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti.

(2) Spotřebitel má právo závazek ze smlouvy, kterou byl sjednán

dlouhodobý rekreační produkt, po zaplacení druhé splátky písemně

vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl vyzván k

zaplacení kterékoliv následující splátky; lhůta je zachována, pokud

spotřebitel před jejím uplynutím výpověď alespoň odešle. V takovém

případě nemá poskytovatel právo požadovat po spotřebiteli žádné další

plnění.

§ 67

Odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle § 58 ve lhůtě 14

dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho poskytovateli ničeho

povinen.

(2) Neobdrží-li spotřebitel alespoň jedno vyhotovení smlouvy zároveň s

jejím uzavřením, počne mu běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode

dne, kdy toto vyhotovení obdrží.

(3) Nepředá-li poskytovatel spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro

odstoupení od smlouvy podle § 63 odst. 2, činí lhůta pro odstoupení 1

rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy

spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později. Je-li

spotřebiteli předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy

písemně do 1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode

dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal- li tento den

později,končílhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od předání

formuláře.

(4) Neposkytl-li poskytovatel spotřebiteli informace podle § 60 odst.

1, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy

byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její

vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však tyto informace

spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena,

popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li

tento den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od

poskytnutí informací.

(5) Lhůta k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zachována,

pokud je odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno před uplynutím

této lhůty.

Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy

§ 68

Uzavírá-li spotřebitel současně smlouvu, ve které se sjednává dočasné

užívání ubytovacího zařízení, a smlouvu, ve které se sjednává výměna,

běží pro obě smlouvy pouze jedna lhůta určená podle smlouvy, ve které

se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

§ 69

(1) Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, ve které se

sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační

produkt nebo výměna, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli

požadovat ani přijmout na základě této smlouvy platbu zálohy ani jiné

plnění nebo jejich zajištění. Uzná-li v této době spotřebitel dluh z

této smlouvy, je uznání dluhu neplatné.

(2) V případě smlouvy, ve které se sjednává další prodej, nesmí

poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout

jakékoli platby záloh ani jiné plnění nebo jejich zajištění, dokud

nedojde k nabytí nebo převodu práva, nebo dokud povinnost poskytovatele

z této smlouvy nezanikne z jiného právního důvodu. Uzná-li v této době

spotřebitel dluh z této smlouvy, je uznání dluhu neplatné.

nadpis vypuštěn

§ 70

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ve které se sjednává dočasné

užíváníubytovacíhozařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt,

vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu, ve které se sjednává

výměna, jakož i na každou další vedlejší smlouvu nebo ujednání, aniž by

s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spotřebitele.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem