Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava první

Hlava první

Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

§ 1

(1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských

právasvobod,zejménaochranyosobnosti a nedotknutelnosti

vlastnictví.

(2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických

osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy

vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy

neupravují jiné zákony.^1)

(3) Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti

upravují zvláštní zákony.

§ 2

(1) Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných

skutečností, s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje.

(2) V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.

(3) Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a

povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon

výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že

se od něj nelze odchýlit.

§ 3

(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů

nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných

a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

(2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy

dbajío to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z

občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly

odstraněny především jejich dohodou.

§ 4

Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u

orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco

jiného, je tímto orgánem soud.

§ 5

Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany

u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat,

nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo

domáhat se ochrany u soudu.

§ 6

Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo

je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem