Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava pátá

Hlava pátá

Spotřebitelské smlouvy

§ 51a

Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^2b) a

upravuje ochranu spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách a některé

povinnosti při uzavírání spotřebitelských smluv.

nadpis vypuštěn

nadpis vypuštěn

§ 52

(1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo,

případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně

spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

(2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

(3) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění

smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

§ 53

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na

dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti

smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména

neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s

objednávkovýmtiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou,

telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext),

rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a

televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize

(televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například

internet.

(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání

mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití

neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být

použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové

přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto

prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné

náklady.

(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu

informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí

smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy

stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty

určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a

k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na

dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením

smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

a)obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo

dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u

zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území

České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku

nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,

a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní

číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele

režimu povolování,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena

včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný

přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací

podle § 53 odst. 7.

(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku

komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého

prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to

neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo

obdobnouindividuálníkomunikací. Objednávka a potvrzení jejího

obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly

určeny, mohou seznámit.

(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku,

nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty

tyto informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické

osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od

smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo

platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na

dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a

bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že

dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat

písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6,

činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže

však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení

tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno,

nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho

souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách

finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho

osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo

zastarání,

d)na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,

porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není

spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom

vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle

odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených

nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit

spotřebitelizaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od

odstoupení.

§ 53a

(1) Při použití elektronických prostředků^2e) musí být součástí návrhu

kromě informací podle § 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je

smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná,

informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření

smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o

možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před

podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj

závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při

použití elektronických prostředků; to neplatí při jednání výlučně

výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(2) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických

prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v

ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně

výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(3) Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli

poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

(4) Pro odstoupení od smlouvy platí § 53 odst. 7 obdobně.

§ 54

Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle § 53 odst. 2 až 9 a § 53a se

nevztahují na smlouvy

a) o finančních službách (§ 54a); ustanovení § 53 odst. 1 až 3 a 5 a §

53a se na tyto smlouvy použijí,

b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných

obchodních provozoven,

c) uzavírané provozovateliprostředkůkomunikacenadálku

prostřednictvím veřejných telefonů,

d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných

práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,

e) uzavírané na základě dražeb,

f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby

dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,

g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud

dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

§ 54a

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

(1) Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na

dálku upravených v tomto zákoně rozumí smlouvy týkající se bankovních,

platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se

penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních

služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními

nástroji. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o finančních

službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva

uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti podle první věty, kde

nastraně dodavatele vystupuje banka, pobočka zahraniční banky,

devizové místo, platební instituce, instituce elektronických peněz,

stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna,

pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent,

obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost,

investičnífond,organizátorregulovaného trhu nebo investiční

zprostředkovatel, nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání.

(2)Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity

prostředky komunikace na dálku uvedené v § 53 odst. 1, které umožňují

uzavřítsmlouvubezsoučasné fyzické přítomnosti dodavatele a

spotřebitele (dále jen "smlouva o finančních službách uzavíraná na

dálku"), je dodavatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 54b až 54d.

Některépovinnostipřiuzavíránísmluv o pojistných službách

uzavíraných na dálku jsou upraveny odchylně ve zvláštním právním

předpise^2c).

(3) U smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, na základě

které jsou činěny operace stejné nebo obdobné povahy, se ustanovení §

54b až 54d na tyto operace nevztahují. Uzavírají-li stejné smluvní

strany, které spolu uzavřely smlouvu o finančních službách uzavíranou

na dálku, další navazující smlouvy o finančních službách uzavírané na

dálku stejné nebo obdobné povahy, nepoužijí se na tyto navazující

smlouvy ustanovení § 54b odst. 2 až 6; to neplatí v případě, kdy od

uzavření poslední smlouvy uplynul více než jeden rok.

(4) Pro účely smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se

rozumí

a) provozovatelem prostředku komunikace na dálku fyzická nebo právnická

osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo

více prostředků komunikace na dálku dodavatelům,

b) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje spotřebiteli

uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po

dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci

těchto informací v nezměněné podobě,

c) spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o

finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti.

(5) Ustanovení § 54b odst. 2, § 54b odst. 3 písm. a) a b), § 54b odst.

4 písm. b), c), f) a g) a § 54b odst. 5 písm. a) se nepoužijí při

uzavíránísmluv o platebních službách podle zákona upravujícího

platební styk.

§ 54b

Poskytování informací

(1) Spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím některého z

prostředků komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku poskytnuty informace o

dodavateli, o poskytované finanční službě, o smlouvě o finančních

službách uzavírané na dálku a o možných způsobech mimosoudního řešení

sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

(2) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto

informace o dodavateli:

a) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,

pokud mu bylo přiděleno, dodavatele,

b) hlavní předmět podnikání dodavatele,

c)sídlo dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště

dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají

význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,

d) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,

pokud mu bylo přiděleno, zástupce dodavatele v členském státě Evropské

unie, ve kterém má spotřebitel bydliště, jestliže takový zástupce

existuje (dále jen "zástupce dodavatele"),

e) sídlo zástupce dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště

zástupce dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,

které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem dodavatele,

f) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zprostředkovatele

uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku s dodavatelem

(dále jen "zprostředkovatel"), a identifikační číslo, pokud mu bylo

přiděleno, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná,

g) titul, na základě kterého zprostředkovatel se spotřebitelem jedná,

h) sídlo zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště

zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,

které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,

i) informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném

obdobném rejstříku a pokud je dodavatel registrován, pak informace o

jehoregistračnímčíslenebojinémodpovídajícímprostředku

identifikace dodavatele v takovém rejstříku,

j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního

dozoru nad činností dodavatele, pokud dodavatel podniká na základě

povolení.

(3) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto

informace o poskytované finanční službě:

a) název a hlavní charakteristiky poskytované služby,

b) celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech

poplatků,daníplacenýchprostřednictvímdodavatelea jiných

souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak

veškeréinformaceozpůsobuvýpočtukonečné ceny umožňující

spotřebiteli ověřit si konečnou cenu,

c) možná rizika mimo kontrolu dodavatele spojená s poskytovanou

finanční službou, včetně případného upozornění, že minulé výnosy nejsou

zárukou výnosů budoucích,

d)existencedalšíchdaní nebo nákladů, které nejsou hrazeny

prostřednictvím dodavatele nebo jím nejsou vybírány,

e) případná omezení období, po které zůstávají poskytnuté informace v

platnosti,

f) možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí

služby,

g) případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků

komunikace na dálku, pokud jsou dodavatelem účtovány.

(4) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto

informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku:

a) o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1,

zejména o lhůtách k jeho uplatnění, podmínkách jeho uplatnění, částce,

jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst.

6, a informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

b) o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na

dálku v případě trvajícího nebo opakovaného poskytování finančních

služeb,

c) o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné

ukončení smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na základě

smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut,

d) praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo

jiné adresu, na niž má být zasláno oznámení o odstoupení,

e) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž

právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se

spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na

dálku,

f) o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách

uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu v případě sporů vzniklých ze

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku,

g) o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem

spotřebitele komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy o

finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli

poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu.

(5) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto

informace o možných způsobech nápravy porušení povinností ze smlouvy o

finančních službách uzavírané na dálku:

a)oexistenciazpůsobumimosoudníhovyřizování stížností

spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na příslušný

orgán dohledu,

b) o existenci garančních fondů, zejména Garančního fondu obchodníků s

cennými papíry, a Fondu pojištění vkladů.

(6) Z informací poskytnutých podle odstavců 2 až 5 musí být patrno, že

slouží k obchodním účelům.

(7)Informaceposkytnuté spotřebiteli před uzavřením smlouvy o

finančních službách uzavírané na dálku musí být v souladu s uzavřenou

smlouvou.

(8) Veškeré smluvní podmínky a informace podle odstavců 2 až 5 musí být

dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před tím,

než je spotřebitel smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její

uzavření vázán.

(9) Jestliže byla smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku

uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na

dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v

souladu s odstavcem 8, musí dodavatel splnit svou povinnost podle

odstavce 8 okamžitě po uzavření této smlouvy.

(10) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na

začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a

informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele. Jestliže s tím

vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu místo informací uvedených v

odstavcích 2 až 5 sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu

se spotřebitelem, a její spojení s dodavatelem a informace podle

odstavce 3 písm. a), b) a d) a podle odstavce 4 písm. a), s výjimkou

informace o důsledcích neuplatnění práva pro odstoupení od smlouvy.

Dodavatel dále informuje spotřebitele o tom, že další informace jsou k

dispozicinavyžádání, a o povaze těchto informací. Povinnost

dodavatele dodat informace podle odstavce 8 tím není dotčena.

(11) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy o

finančních službách uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky

v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to

není v rozporu s povahou poskytovaných finančních služeb nebo s

uzavřenou smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku.

(12) Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách

uzavírané na dálku neposkytne spotřebiteli informace podle odstavců 1

až 11 nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo od

uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit.

Toto právo může spotřebitel uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se

o porušení povinností dodavatele podle odstavců 1 až 11 dozví. Na

odstoupení spotřebitele od smlouvy se použijí ustanovení § 54c odst. 6

až 9 obdobně.

§ 54c

Právo na odstoupení

(1) Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel

právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce (dále

jen "právo na odstoupení") ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této

smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v

souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření

smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má

spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této

smlouvy nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v

souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření

smlouvy.

(2) Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž

cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel

nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a

investičním nástrojům^2d). Právo na odstoupení dále spotřebitel nemá u

smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou

žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení.

(3) Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným

prokazatelným způsobem v souladu s praktickými pokyny podle § 54b odst.

4 písm. d); lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud

bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

(4) Pokud je se smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku

spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám

poskytovaným dodavatelem nebo jinou osobou na základě smlouvy s

dodavatelem, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud spotřebitel

využije své právo na odstoupení podle odstavce 1.

(5) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit

smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku až poté, co s tím

spotřebitel vysloví souhlas.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané

na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky

pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí

být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(7) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za

poskytnutou službu podle odstavce 6, pokud zahájil plnění smlouvy před

uplynutímlhůtyproodstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu

spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce

podle § 54b odst. 4 písm. a).

(8) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30

dnů ode dne odstoupení, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku podle odstavce 3,

vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na

základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou

částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby na

základě této smlouvy podle odstavce 6.

(9) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě

30 dnů ode dne, kdy zaslal dodavateli oznámení o odstoupení podle

odstavce 3, vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky

nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o finančních

službách uzavírané na dálku.

§ 54d

(1) Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné

objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu

zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti.

Mlčeníspotřebitelenelzepovažovat za souhlas s poskytováním

finančních služeb.

(2) Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se obdobně

použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56.

(3) Provozovatel prostředku komunikace na dálku zajistí, aby na jím

provozovaném prostředku komunikace na dálku nebyly poskytovány finanční

služby poskytované na dálku, pokud byly pravomocným soudním rozsudkem

nebo správním rozhodnutím označeny jako nesplňující požadavky týkající

se spotřebitelských smluv stanovené tímto zákonem.

(4) Aniž je dotčeno ustanovení § 54c odst. 7, nese důkazní břemeno o

splnění svých povinností informovat spotřebitele a důkazní břemeno o

získání souhlasu spotřebitele s uzavřením, popřípadě s plněním, smlouvy

o finančních službách uzavírané na dálku dodavatel. Jakékoli smluvní

ujednání, které stanovuje, že důkazní břemena podle předchozí věty

nese, byť jen z části, spotřebitel, je nepřípustné ve smyslu § 56 odst.

3.

§ 55

(1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od

zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát

práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní

postavení.

(2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná.

(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro

spotřebitele příznivější.

§ 56

(1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu

spožadavkemdobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou

nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která

vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění.

(3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která

a)vylučujínebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či

opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,

b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti

za vady či odpovědnosti za škodu,

c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění

dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé

výlučně na vůli dodavatele,

d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění

i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní

odstoupí,

e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného

důvodu a spotřebitele nikoli,

f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele

vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,

g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost

seznámit před uzavřením smlouvy,

h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu

sjednaného ve smlouvě,

i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění,

nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by

spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v

době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,

j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že

dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez

souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo

zajištění pohledávky spotřebitele.

bez nadpisu

§ 57

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k

podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k

podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od

jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb

dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez

jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si

spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.

Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční

částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od

smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí

obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně

bydliště či sídla takové osoby.

(3)Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má

spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k

nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do

ní začleněných,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného

stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím

určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu

dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti

dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při

plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má

právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s

tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

d) pojistné a o cenných papírech.

Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení

nebo s tím spojené služby

§ 58

(1) Ustanovení § 59 až 71 se použijí na spotřebitelskou smlouvu, ve

které se za úplatu sjednává

a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden

časový úsek, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok (dále jen

„dočasné užívání ubytovacího zařízení“),

b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva uzavřena na dobu delší

než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),

c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení

nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně

převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s

dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).

(2) Ustanovení § 59 až 71 se použijí i na smlouvu o smlouvě budoucí, ve

které se spotřebitel zavazuje uzavřít smlouvu podle odstavce 1.

§ 59

Pokud smlouva podle § 58 obsahuje ujednání, které umožňuje obnovit

smlouvu nebo prodloužit závazek bez výslovného projevu spotřebitele

tak, že celková doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok, má se za

to, že je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok.

§ 60

Informace poskytované před uzavřením smlouvy

(1) Poskytovatel, za kterého se pro účely § 58 až 71 považuje osoba,

která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo

kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, poskytne

spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem předtím, než strany

uzavřou smlouvu podle § 58 nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem

na uzavření smlouvy podle § 58, bezplatně na formuláři jasným a

srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře

stanoví vláda nařízením.

(2) Poskytovatel rovněž výslovně upozorní spotřebitele na jeho právo

odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí

záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro

odstoupení.

§ 61

(1) Poskytovatel je povinen v každé reklamě nebo nabídce dočasného

užíváníubytovacíhozařízení, dlouhodobého rekreačního produktu,

dalšího prodeje nebo výměny uvést, jak a kde lze získat informace podle

§ 60 odst. 1.

(2) Jsou-li dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační

produkt, další prodej nebo výměna nabízeny v rámci nabídkové nebo

prodejní akce, je poskytovatel povinen na pozvánce zřetelně uvést

obchodní účel a povahu akce a po celou dobu trvání této akce dát

spotřebiteli k dispozici informace podle § 60 odst. 1.

nadpis vypuštěn

§ 62

Informace uváděné ve smlouvě

(1)Součástí smlouvy podle § 58 musí být informace poskytnuté

poskytovatelem spotřebiteli podle § 60 odst. 1. To neplatí, jestliže si

změnu v obsahu smlouvy smluvní strany výslovně sjednaly nebo pokud je

změnavyvolána nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou na vůli

poskytovatele nezávislé a kterým nebylo možné zabránit.

(2) Má-li se obsah smlouvy lišit od informací podle § 60 odst. 1, musí

poskytovatel spotřebitele na změny písemně upozornit tak, aby k nim měl

spotřebitel snadný přístup, a to ještě před uzavřením smlouvy. Změny

musí být ve smlouvě výslovně označeny.

(3) Poskytovatel uvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání nebo sídlo

každé ze smluvních stran a datum a místo jejího uzavření.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem