Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava osmá

Hlava osmá

Promlčení

§ 100

(1) Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně

stanovené (§ 101 až 110). K promlčení soud přihlédne jen k námitce

dlužníka.Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo

věřiteli přiznat.

(2) Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického.

Tím není dotčeno ustanovení § 105. Zástavní práva se nepromlčují dříve,

než zajištěná pohledávka.

(3) Nepromlčují se rovněž práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na

jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá.

Promlčecí doba

§ 101

Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba

tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

§ 102

U práv, která musí být uplatněna nejprve u fyzické nebo právnické

osoby, počíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy bylo právo takto

uplatněno.

§ 103

Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba

jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro

nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet

promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.

§ 104

zrušen

§ 105

Jde-li o právo oprávněného dědice na vydání dědictví (§ 485), počne

běžet promlčecí doba od právní moci rozhodnutí, jímž bylo dědické

řízení skončeno.

§ 106

(1) Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se

poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

(2) Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li

o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události,

z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.

(3) Jestliže škoda vznikla porušením právní povinnosti v důsledku

poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku^2e) jiným než poškozeným,

anebovdůsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od

poškozeného (dále jen "korupční jednání"), právo na náhradu takto

vzniklé škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o

škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne,

kdy došlo ke korupčnímu jednání.

§ 107

(1) Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva

roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení

a kdo se na jeho úkor obohatil.

(2) Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení

promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset

let ode dne, kdy k němu došlo.

(3) Jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si

vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce promlčení jen

tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat.

§ 108

Práva z přepravy se promlčují za jeden rok s výjimkou práv na náhradu

škody u přepravy osob.

§ 109

Právo odpovídající věcnému břemenu se promlčí, není-li po dobu deseti

let vykonáváno.

§ 110

(1) Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného

orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle

rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu

i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li

však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí

této lhůty.

(2) Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo

plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí doba u

jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se

nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet

desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky.

(3) Úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li

však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato

promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž

splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

Běh promlčecí doby

§ 111

Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv.

§ 112

Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného

příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba

od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které

bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného

příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

§ 113

Jde-li o práva osob, které musí mít zákonného zástupce, nebo o práva

protitěmto osobám, promlčení nepočne, dokud jim zástupce není

ustanoven. Již započaté promlčení probíhá dále, avšak neskončí, dokud

neuplyne rok po tom, kdy těmto osobám bude zákonný zástupce ustanoven

nebo kdy překážka jinak pomine.

§ 114

Jde-li o právo mezi zákonnými zástupci na jedné straně a nezletilými

dětmi a jinými zastoupenými osobami na druhé straně, promlčení ani

nepočíná ani neběží, nejde-li o úroky a opětující se plnění. To platí i

o právech mezi manžely.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem