Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část první > Hlava druhá

Hlava druhá

Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL PRVNÍ

Fyzické osoby

§ 7

(1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením.

Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.

(2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat

předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li

její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou

osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.

§ 8

(1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a

brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném

rozsahu zletilostí.

(2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením

tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá

zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství

za neplatné.

§ 9

Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou

svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich

věku.

§ 10

(1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen

přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti

k právním úkonům zbaví.

(2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen

přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo

omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony,

soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v

rozhodnutí určí.

(3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li

se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.

Ochrana osobnosti

§ 11

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a

zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého

jména a projevů osobní povahy.

§ 12

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a

zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní

povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy,

podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům

úředním na základě zákona.

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou

bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též

pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a

televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s

oprávněnými zájmy fyzické osoby.

§ 13

(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly

odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené

zadostiučinění.

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1

zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby

nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu

nemajetkové újmy v penězích.

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti

vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

§ 14

zrušen

§ 15

Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její

osobnosti manželu nebo partnerovi^1a) a dětem, a není-li jich, jejím

rodičům.

§ 16

Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu,

odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu.

§ 17

zrušen

ODDÍL DRUHÝ

Právnické osoby

§ 18

(1) Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.

(2) Právnickými osobami jsou

a) sdružení fyzických nebo právnických osob,

b) účelová sdružení majetku,

c) jednotky územní samosprávy,

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

§ 19

(1) Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo

zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2)Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do

obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní

zákon nestanoví jinak.

§ 19a

(1) Způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být

omezena jen zákonem.

(2) Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného

zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne

účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví

jinak.

§ 19b

(1) Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich

zřízení.

(2) Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat

u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil

závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které

může být požadováno i v penězích.

(3) Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti

právnické osoby.

§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické

osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo

rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí,

uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické

osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného

rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu,

kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická

osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

§ 20

(1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu

jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou

nebo zákonem (statutární orgány).

(2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci

nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické

osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti

právnické osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti

právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý

účastník nemohl vědět.

§ 20a

(1) Právnická osoba se zrušuje dohodou, uplynutím doby, nebo splněním

účelu, pro který byla zřízena, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem

určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní

zákony nestanoví jinak.

(3) Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, pokud celé

její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví

jinak.

(4) Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností

se přiměřeně použijí i pro likvidaci jiné právnické osoby, pokud z

ustanovení upravujících tyto právnické osoby nevyplývá něco jiného.

zrušeno

§ 20b

zrušen

§ 20c

zrušen

§ 20d

zrušen

§ 20e

zrušen

Zájmová sdružení právnických osob

§ 20f

K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické

osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob (dále jen "sdružení").

§ 20g

K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená

zakladateli, nebo schválení založení sdružení na ustavující členské

schůzi. O založení sdružení na této schůzi se sepíše zápis obsahující

seznam zakládajících členů sdružení s uvedením jejich jména (názvu) a

bydliště (sídla) a podpisy členů. Ke smlouvě nebo zápisu o ustavující

členské schůzi musí být přiloženy stanovy a určení osob oprávněných

jednat jménem sdružení, jež schválí zakladatelé nebo ustavující schůze.

§ 20h

(1) Stanovy sdružení určí název, sídlo a předmět činnosti sdružení,

úpravu majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti

členů, orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení

sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. Členství ve sdružení

lze vázat na určitý členský příspěvek.

(2) Stanovy schvalují zakladatelé nebo ustavující členská schůze.

Stanovy určí způsob, jímž se stanovy mění a doplňují.

§ 20i

(1) Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za

nesplnění svých povinností.

(2) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení

vedeného u krajského úřadu^2) příslušného podle sídla sdružení. Do

registru se zapisuje název a sídlo sdružení, identifikační číslo osoby

(dálejen„identifikačníčíslo“)sdružení poskytnuté správcem

základníhoregistru osob^2a), předmět činnosti sdružení, orgány,

kterýmisdružení jedná, a jméno a adresa trvalého pobytu osob

vykonávajících jejich působnost.

(3) K návrhu na zápis do registru se přikládá zakladatelská smlouva

nebo zápis o ustavující členské schůzi spolu se stanovami. Návrh podává

osoba zmocněná zakladateli nebo ustavující členskou schůzí.

§ 20j

(1) Před zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jmění

sdružení nepřechází na právního nástupce.

(2) Sdružení zaniká výmazem z registrace.

§ 21

Pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem