Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava šestnáctá

Hlava šestnáctá

Smlouva o sdružení

§ 829

(1) Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení

sjednaného účelu.

(2) Sdružení nemají způsobilost k právům a povinnostem.

§ 830

Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného

účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež

by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

§ 831

Vedle pracovní činnosti mohou být účastníci sdružení podle smlouvy

povinni poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci. Není-li ve

smlouvě určena výše, má se za to, že účastníci jsou povinni poskytnout

stejné hodnoty.

§ 832

(1) Majetkové hodnoty je účastník povinen poskytnout pro účely smlouvy

v době stanovené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření

smlouvy.

(2) Pokud není pověřen některý účastník správou věcí uvedených v

odstavci 1, nakládá s nimi za účelem dosažení účelu smlouvy účastník,

který je poskytl; je však povinen je oddělit od ostatního svého majetku

dohodnutým způsobem nebo způsobem, který sdělí ostatním účastníkům

smlouvy o sdružení.

§ 833

Poskytnutépenízenebojiné věci určené podle druhu jsou ve

spoluvlastnictví všech účastníků v poměru k jejich výši, a to sdělením

ojejich oddělení od ostatního majetku účastníka nebo předáním

pověřenému účastníku. Věci jednotlivě určené jsou v bezplatném užívání

všech účastníků.

§ 834

Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím

všech účastníků.

§ 835

(1) Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li

smlouvou určeno jinak.

(2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a

nerozdílně.

§ 836

(1)Není-live smlouvě stanoveno jinak, rozhodují účastníci o

obstarávání společných věcí jednomyslně.

(2) Má-li podle smlouvy rozhodovat většina hlasů, patří každému

účastníku jeden hlas; velikost podílu nerozhoduje.

§ 837

Každý účastník, i když nevykonává správu, má právo přesvědčit se o

hospodářském stavu sdružení. Ustanovení smlouvy tomu odporující jsou

neplatná.

§ 838

(1) Každý účastník může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době

a k újmě ostatních účastníků sdružení. Z vážných důvodů však může ze

sdružení vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní lhůta.

(2) Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit, a to pouze

jednomyslnýmusnesením ostatních účastníků sdružení, nestanoví-li

smlouva jinak.

§ 839

Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené

do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení

se mu vyplatí v penězích.

§ 840

Účastník, který vystoupil nebo který byl vyloučen, se nezprošťuje

odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do dne

vystoupení nebo vyloučení.

§ 841

Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot,

poskytnutých k účelu sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek

získaný výkonem společné činnosti sdružení způsobem stanoveným ve

smlouvě, jinak rovným dílem.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem