Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava osmá

Hlava osmá

Příkazní smlouva

ODDÍL PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 724

Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará

nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.

Povinnosti příkazníka

§ 725

Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a

znalostí. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy,

je-li to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho

souhlas; jinak odpovídá za škodu.

§ 726

Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu

jinému,odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však

příkazce, aby si ustanovil zástupce, nebo byl-li tento nezbytně nutný,

odpovídá příkazník pouze za zavinění při volbě zástupce.

§ 727

Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o

postupuplnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z

provedeného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování.

Povinnosti příkazce

§ 728

Příkazce je povinen, není-li jinak dohodnuto, poskytnout příkazníkovi

předem na jeho žádost přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu

a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady, vynaložené při

provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil.

§ 729

(1) Příkazce je dále povinen nahradit příkazníkovi kromě zaviněné škody

i tu škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem příkazu.

(2) Utrpí-li příkazník při výkonu příkazu škodu jen náhodou, může se

domáhat náhrady pouze tehdy, zavázal-li se provést příkaz bezplatně;

nedostane však více, než by mu náleželo jako obvyklá odměna, kdyby byla

sjednána.

§ 730

(1) Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi odměnu pouze tehdy,

jestliže byla dohodnuta nebo je obvyklá, zejména vzhledem k povolání

příkazníka.

(2) Příkazce je povinen poskytovat odměnu, i když výsledek nenastal,

ledaže nezdar jednání byl způsoben porušením povinnosti příkazníka.

Zánik příkazní smlouvy

§ 731

Pro zánik příkazní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení o zániku

plné moci (§ 33b).

§ 732

Zanikla-li příkazní smlouva odvoláním, je příkazce povinen nahradit

příkazníku náklady vzniklé do odvolání, utrpěnou škodu a přísluší-li

příkazníkovi odměna, i její část odpovídající provedené práci. To platí

i tehdy, bylo-li dokončení příkazního jednání zmařeno náhodou, ke které

nedal příkazník podnět.

ODDÍL DRUHÝ

Smlouva o obstarání věci

§ 733

Smlouvou o obstarání věci se obstaratel zavazuje objednateli obstarat

určitou věc. Obstaratel má právo věc obstarat i prostřednictvím jiné

osoby. Objednatel je povinen obstarateli za obstarání věci poskytnout

odměnu.

§ 734

O uzavření smlouvy musí obstaratel vydat objednateli písemné potvrzení,

ve kterém musí být uveden předmět obstarání, jeho cena a doba

obstarání.

§ 735

Objednatel může až do obstarání věci od smlouvy odstoupit; musí však

obstarateli nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu vzniklou

obstarateli, pokud jí obstaratel nemohl zabránit. Tím není dotčen nárok

na uplatnění práv vyplývajících z prodlení nebo z vadného plnění

obstaratele.

§ 736

Obstaratel je povinen při obstarávání dbát pokynů objednatele; odchýlit

se od nich může pouze tehdy, je-li to v zájmu objednatele nevyhnutelné

a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu.

ODDÍL TŘETÍ

Smlouva o obstarání prodeje věci

§ 737

Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby

obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná

opatření k prodeji.

§ 738

Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět

prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za

obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před

dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.

§ 739

(1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.

(2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny

částku, za kterou věc prodal.

§ 740

Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc

svěřena do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a

obstaratelem dohodnuto jinak. Účastníci se mohou dohodnout, že se po

uplynutí stanovené doby prodá věc za nižší cenu.

§ 741

(1) Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje

kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to,

že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.

(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se

prodeje použitých věcí.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem