Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava jedenáctá

Hlava jedenáctá

Smlouva o ubytování

§ 754

(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel

poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající

z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny,

ubytovny a jiná zařízení).

(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit

ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

§ 755

Ubytovanýmá právo užívat prostory, které mu byly k ubytování

vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a

používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

§ 756

Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k

ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený

výkon jeho práv spojených s ubytováním.

§ 757

Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění

s ubytováním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez

souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

§ 758

O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor

ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení § 433 a 436.

§ 759

(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby;

újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný

povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.

(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit,

jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje

dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem