Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava dvanáctá

Hlava dvanáctá

Smlouvy o přepravě

ODDÍL PRVNÍ

Smlouva o přepravě osob

§ 760

Smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné

použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa

určení řádně a včas.

§ 761

Dopravce je povinen starat se při přepravě zejména o bezpečnost a

pohodlí cestujících a při hromadné přepravě jim umožnit používání

společenských a kulturních zařízení. Podrobnosti upraví přepravní řády.

§ 762

(1) Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s

ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně.

(2) Je-li zavazadlo přepravováno odděleně, je dopravce povinen dbát,

aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu s

cestujícím.

Odpovědnost

§ 763

(1) Při pravidelné přepravě osob stanoví přepravní řády, jaká práva má

cestující vůči dopravci, jestliže přeprava nebyla provedena včas.

(2) Při nepravidelné přepravě osob je dopravce povinen nahradit škodu

vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas; podmínky a

rozsah náhrady stanoví přepravní řády.

(3) Práva podle odstavců 1 a 2 musí cestující uplatnit u dopravce bez

zbytečného odkladu; nebyla-li práva uplatněna nejpozději do šesti

měsíců, zaniknou.

§ 764

(1) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda na zdraví nebo škoda na

zavazadlech přepravovaných společně s ním či na věcech, které měl u

sebe, odpovídá za ni dopravce podle ustanovení o odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem dopravních prostředků (§ 427 až 431).

(2) Za škodu způsobenou na zavazadlech přepravovaných odděleně od

cestujících odpovídá dopravce podle ustanovení o odpovědnosti při

nákladní přepravě.

ODDÍL DRUHÝ

Smlouva o přepravě nákladu

§ 765

(1) Smlouvou o přepravě nákladu vzniká odesílateli právo, aby mu

dopravce za přepravné zásilku přepravil do určeného místa a vydal ji

určenému příjemci.

(2) Odesílatel je povinen dopravci na požádání objednávku přepravy

písemně potvrdit.

(3) Dopravce je povinen na požádání odesílatele převzetí zásilky

písemně potvrdit.

§ 766

(1) Až do vydání zásilky má odesílatel právo dávat za podmínek

stanovených přepravními řády dopravci nové příkazy.

(2) Kdy a za jakých podmínek právo dávat dopravci nové příkazy přísluší

příjemci, stanoví přepravní řády.

§ 767

Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí a ve stanovené

lhůtě.

§ 768

(1) Dopravce může užít k provedení přepravy i jiných fyzických nebo

právnických osob; přitom odpovídá, jako by přepravu provedl sám.

(2) Provádí-li přepravu společně několik dopravců podle přepravního

řádu jako přepravu sdruženou, stanoví přepravní řády, který z dopravců

a za jakých podmínek za tuto přepravu odpovídá.

Odpovědnost

§ 769

(1) Dopravce odpovídá za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v

době od převzetí k přepravě až do vydání, ledaže škoda byla způsobena

odesílatelem nebo příjemcem vadností zásilky, jejího obalu nebo balení,

zvláštní povahou zásilky, anebo okolností, kterou nemohl dopravce

odvrátit.

(2) Přepravní řády mohou stanovit, za jakých podmínek se má za to, že

škoda vznikla některou z příčin uvedených v odstavci 1.

(3)Na škody vzniklé na přepravovaných zásilkách se nevztahují

ustanovení § 427 až 431.

§ 770

(1) Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu,

kterou měla ztracená nebo zničená zásilka v době, kdy byla převzata k

přepravě. Kromě toho je povinen nést účelně vynaložené náklady vzniklé

v souvislosti s přepravou ztracené nebo zničené zásilky. Při poškození

nebo částečné ztrátě zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla

zásilka znehodnocena; je-li účelné provést opravu, hradí dopravce

náklady opravy.

(2) Za jiné škody z nákladní přepravy, než jsou škody na přepravované

zásilce, odpovídá dopravce, jen byly-li způsobeny překročením dodací

lhůty; podmínky a rozsah náhrady stanoví přepravní řády.

§ 771

Právo na náhradu škody musí odesílatel uplatnit u dopravce do šesti

měsíců od vydání zásilky příjemci, nebo jestliže k vydání zásilky

nedošlo, do šesti měsíců od převzetí zásilky k přepravě; jinak právo

zanikne.

ODDÍL TŘETÍ

Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě

§ 772

Podrobnějšíúpravuosobní a nákladní přepravy stanoví zvláštní

předpisy, zejména přepravní řády a tarify. V rámci této úpravy mohou

přepravní řády též převzít ustanovení platná v mezinárodní přepravě pro

přepravu vnitrostátní; odpovědnost za škodu na zdraví stanovená tímto

zákonem nesmí být omezena.

§ 773

(1) O nevyzvednutých (neodebraných) zásilkách platí ustanovení § 656

odst. 2 a 3.

(2) Přepravní řády mohou stanovit pro vyzvednutí (odebrání) některých

zásilek, zejména věcí nebezpečné povahy nebo věcí, které se rychle

kazí, lhůty kratší než 6 měsíců.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem