Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava dvacátáprvní

Hlava dvacátáprvní

Cestovní smlouva

§ 852a

(1) Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen

"cestovní kancelář") zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd^8) a

zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

(2) Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář.

Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní

kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je

cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění^9)

vystavený pojišťovnou.

§ 852b

(1) Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat

a) označení smluvních stran,

b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení

všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do

ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být

nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu^10)

jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl

zákazníkovi předán,

c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

(2) Cestovní smlouva musí rovněž obsahovat

a) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení

právní povinnosti cestovní kanceláře,

b) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři

uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených

tímto zákonem.

(3) Cestovní smlouva musí dále obsahovat,

a) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není

zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,

b) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň

vybavenosti a hlavní charakteristické znaky,

c) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii

dopravního prostředku, údaje o trase cesty,

d) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,

e) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu

zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které

nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o

zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,

f) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu

splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník

oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou

důvody pro její stanovení.

§ 852c

(1) V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna

jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně

stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní

smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením

zájezdu.

(2) Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že dojde ke

zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b)plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních

poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v

průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

(3) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno

nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři

nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

§ 852d

(1) Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením

zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech

skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy,

pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl

zákazníkovi předán, zejména

a) upřesnění údajů uvedených v § 852b odst. 3 písm. a) až d), které

jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo

v katalogu, který byl zákazníkovi předán,

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem

cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd,

jehož účastníkem je nezletilá osoba,

c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v

nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména

místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo

zastupitelského úřadu,

d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi

vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy,

pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.

(2) Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před

zahájenímzájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost podle

odstavce 1 splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

§ 852e

(1) Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením

zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu

cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke

změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

(2) Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle odstavce

1, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy

souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve

lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od

doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy

neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

§ 852f

(1) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní

kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení

uvedená.Dnemdoručení oznámení se osoba v něm uvedená stává

zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že

souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva

stanoví lhůtu a podmínky podle § 852b odst. 3 písm. f), může tak

zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i

prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro

poskytnutí zájezdu.

(2) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za

zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní

kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

§ 852g

(1) Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit.

Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy

odstoupitjen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení

povinností zákazníkem.

(2) Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy podle § 852e odst. 2 nebo

odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení

zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu

cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd

nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li

cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.

(3)Přiuzavření cestovní smlouvy podle odstavce 2 se platby

uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za platby

podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již

uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna

tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

(4) Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před

termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši

10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

(5) Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu podle

odstavce 4 nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke

zrušení zájezdu došlo

a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e),

b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

§ 852h

(1) Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní

kancelářestanovenécestovnísmlouvou nebo tímto zákonem nebo

odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením

zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen

zaplatit cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené podle § 852b

odst. 2 písm. b) a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše,

co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní

smlouvy.

(2) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení

povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto

zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy podle § 852g

odst. 2, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit

zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle

zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní

kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

§ 852i

(1)Cestovníkancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků

vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto

závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli

služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

(2) Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní

smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své

právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3

měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil,

ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo

zaniká.

(3) Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní

kanceláří nebo cestovní agenturou,^11) je lhůta podle odstavce 2

zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující

cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

§ 852j

(1)Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou

odstoupením od cestovní smlouvy podle § 852g odst. 2 zprostit jen

tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo

a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e), nebo

b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář

zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(2)Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou

porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto

škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu

poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena

a) zákazníkem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto

skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(3) V případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká

republika vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé z

porušení závazku z cestovní smlouvy a toto omezení je uvedeno v

cestovní smlouvě v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní

kancelářpovinnanahraditškodu, za kterou odpovídá, ve výši

přesahující omezení uvedené v cestovní smlouvě.

§ 852k

(1) V případech podle § 852j odst. 2 písm. b) a c) je cestovní kancelář

povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

(2)Jestližepozahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne

zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a

včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich

podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu

cestovní smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a

bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

(3) Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím

služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě,

je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

(4) Jestliže opatření podle odstavce 2 nelze učinit nebo je zákazník

nepřijme,musícestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátit

zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava,

je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na

místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil,

včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava

uskutečněnajinýmdopravnímprostředkem,než kterým měla být

uskutečněna podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář v případě, že

a) doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v

ceně, nebo

b) doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně

uhradit z vlastních prostředků.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem