Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava druhá

Hlava druhá

Kupní a směnná smlouva

ODDÍL PRVNÍ

Obecná ustanovení o kupní smlouvě

§ 588

Zkupnísmlouvyvznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě

kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a

zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

§ 589

Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

jinak je smlouva neplatná podle § 40a.

§ 590

Není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé

zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, současně s

nabytím vlastnictví. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než

dojde k odevzdání předmětu koupě, má prodávající až do odevzdání práva

a povinnosti schovatele.

§ 591

Není-li dohodnuto jinak, ani není-li to obvyklé, jsou účastníci povinni

plnitbez zbytečného odkladu. Prodávající je oprávněn odevzdání

předmětu koupě odepřít, nezaplatí-li kupující cenu včas. Odesílá-li se

předmět koupě na místo plnění nebo určení, není kupující povinen

zaplatit cenu, dokud nemá možnost si předmět koupě prohlédnout.

§ 592

Je-li kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě

uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného

schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího.

Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze a není-li na upozornění čas,

upozornění není nutné.

§ 593

Není-li dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním předmětu

koupě, zejména náklady měření, vážení a balení, prodávající a náklady

spojené s převzetím kupující; je-li věc odesílána na místo, které není

místem splnění, nese náklady odeslání kupující.

§ 594

Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení,

platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud

nebylo dohodnuto jinak.

§ 595

Tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo s nadějí na

nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však

ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

§ 596

Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při

sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

§ 597

(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající

kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze

sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která

činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

(2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej

prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti

kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže

nepravdivým.

§ 598

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v

souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen

jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv, do

tří týdnů a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.

(2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu,

jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci

1.

§ 600

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu

škody.

ODDÍL DRUHÝ

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

§ 601

Výhrada vlastnictví

Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po

zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně. Nevyplývá-li

ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého

zhoršení na kupujícího odevzdáním věci.

Předkupní právo

§ 602

(1) Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby

ji chtěl prodat, má předkupní právo.

(2) Takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než

prodejem.

§ 603

(1) Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc

nabídnout ke koupi.

(2) Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i

vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní

právosenabývávklademdo katastru nemovitostí. Nekoupil-li

prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní

právo i vůči jeho právnímu nástupci.

(3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na

nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane

předkupní právo zachováno.

§ 604

Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést

na jinou osobu.

§ 605

Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná

osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po

nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Nabídka se

vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li o nemovitost, musí být nabídka

písemná.

§ 606

Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným,

není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit

podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou,

předkupní právo zanikne.

Právo zpětné koupě

§ 607

(1) Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do

určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo

zpětné koupě.

(2) Smlouva o právu zpětné koupě musí být uzavřena písemně.

§ 608

(1) Právo zpětné koupě musí prodávající uplatnit písemnou formou a

není-li dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci

kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne.

(2) Využije-li prodávající práva zpětné koupě, musí kupující vrátit věc

bez zbytečného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, které měla

druhá strana z původní kupní smlouvy.

§ 609

(1) Týká-li se právo zpětné koupě věci určené podle druhu, vzniká

uplatněním tohoto práva kupujícímu závazek vrátit věc téhož druhu.

(2) Týká-li se právo zpětné koupě věci jednotlivě určené, je kupující

povinen vrátit tutéž věc, kterou koupil. Smlouva o zcizení věci, jíž

bylo porušeno právo zpětné koupě, je neplatná.

§ 610

Jiná vedlejší ujednání

(1) Účastníci mohou písemnou smlouvou dohodnout i jiná vedlejší

ujednání mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního

vztahu založeného kupní smlouvou.

(2) Pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají tyto výhrady a

podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy,

jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.

ODDÍL TŘETÍ

Směnná smlouva

§ 611

Ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu, podle

které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran

je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající,

a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.

ODDÍL ČTVRTÝ

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

§ 612

(1) Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel

(dále jen "prodávající") v rámci své podnikatelské činnosti, platí

kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující ustanovení §

613 až § 627.

(2) Ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro spotřebitelskou smlouvu o

zhotovení věci na zakázku.

§ 613

Věci lze prodávat i na objednávku. Prodávající je povinen obstarat

objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě

přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od

smlouvy odstoupit. Odstoupením objednatele od smlouvy není dotčeno jeho

právo na náhradu škody.

§ 614

(1) Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci

povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen

převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen

převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.

(2) Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, prodávající

je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění; výši poplatku stanoví

zvláštní předpis, popřípadě určuje dohoda mezi účastníky.

(3) Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při

zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci

kupujícím na místě dodání jím určeném. Při samoobslužném prodeji

dochází k převodu vlastnictví ke koupené věci okamžikem zaplacení ceny

za vybrané zboží. Do tohoto okamžiku může kupující vybrané zboží vrátit

na původní místo. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí

vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle

obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

§ 615

Plnění, která se s prodejem věci obvykle neposkytují, je třeba zvláště

dohodnout.

Shoda s kupní smlouvou

§ 616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při

převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez

vad.^4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle

odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné

vlastnostismlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho

zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že

odpovídápožadavkůmprávních předpisů, je v tomu odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro

použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin

musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny

podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha

věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby

její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní

smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,

aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď

výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy

odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s

kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode

dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím

převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

§ 617

Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla,

zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou,

je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o

pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je

povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

§ 618

Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k

určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá

cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o

jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Odpovědnost za vady prodané věci

§ 619

(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá

prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po

převzetí věci v záruční době (záruka).

(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým

užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na

vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající

míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

§ 620

(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší

dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad

dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i

jen některé součástky věci.

(3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku

písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a

příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační

číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o

fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního

listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené

údaje.

(4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající

v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované

záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je

možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající

zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího,

která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání

záručního listu není platnost záruky dotčena.

(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající

poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně;

tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými

výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí

záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s

podmínkami podle odstavců 3 a 4.

§ 621

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou

věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční

doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal

uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a

včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

§ 622

(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla

bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez

zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen

součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může

kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc

mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu

věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu,

jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro

opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně

užívat.

(3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má

kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy

odstoupit.

§ 623

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením

věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo

uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny

prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí

rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl

kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v

návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

§ 624

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou

prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na

přiměřenou slevu.

§ 625

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého

věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel

určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro

kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele

určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je

povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi

prodávajícím a kupujícím.

§ 626

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba,

zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být

uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

(3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou,

nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně

než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

§ 627

(1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy

kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby

nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy

právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

(2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové

věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla

poskytnuta záruka.

(3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před

uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich

důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem