Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava čtvrtá

Hlava čtvrtá

Smlouva o dílo

ODDÍL PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 631

Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno

(zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí.

§ 632

Nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat

objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí

obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za

provedení díla a dobu jeho zhotovení.

§ 633

(1) Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v

dohodnuté době. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická

norma, musí provedení odpovídat této normě.

(2) Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen

provést je osobně nebo zda je oprávněn dát dílo provést na svoji

odpovědnost.

§ 634

(1) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními

předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.

(2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla.

Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla

značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již

během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

§ 635

(1) Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu

objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat

pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně nebo jestliže práce

dodatečně písemně objednal.

(2) Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně

cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na

to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu

novou cenu.

(3) Objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit;

neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit

zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení

dohodnuté doby provedení díla.

(4) Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli

částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně

dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový

prospěch.

§ 636

(1) Nelze-li cenu při uzavření smlouvy sjednat pevnou částkou, musí se

určit alespoň odhadem. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba

cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele

bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu; jinak

nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

(2) Objednatel je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy

odstoupit; odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli

částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně

určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový

prospěch. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na

náhradu škody.

(3) Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu, je

povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu.

§ 637

(1) Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému

vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného

odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li

objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

(2) Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce,

zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

§ 638

(1) Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel

oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může

od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.

(2) Totéž platí, provádí-li se dílo u objednatele a ten nevykoná

potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření pro osoby provádějící dílo.

§ 639

Poskytne-liobjednatel řádně a včas potřebnou součinnost, avšak

zhotovitel v určenou dobu nepřistoupí k provedení díla, náleží mu právo

na náhradu nutných nákladů, které mu tím vznikly. Toto právo musí

uplatnit u zhotovitele nejpozději do jednoho měsíce od převzetí věci;

odstoupí-li z tohoto důvodu od smlouvy, musí je uplatnit nejpozději do

jednoho měsíce od odstoupení; jinak právo zanikne.

§ 640

Bylo-li dílo zmařeno náhodou před dobou splnění, ztrácí zhotovitel

nárok na odměnu.

§ 641

(1) I když dílo nebylo provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena,

byl-li ochoten dílo provést a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně

objednatele.Jevšakpovinen dát si započíst to, co ušetřil

neprovedením díla, co vydělal jinak, nebo co úmyslně zameškal vydělat.

(2) Byl-li zhotovitel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně

objednatele, náleží mu za to přiměřená náhrada.

§ 642

(1) Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však

povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již

vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a

nahradit mu účelně vynaložené náklady.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé,

že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže

zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

§ 643

(1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních vlastnostech

zhotovitele, ruší se smlouva jeho smrtí. Dědici zhotovitele se mohou

domáhat pouze zaplacení upotřebitelné hmoty připravené na dílo a části

odměny přiměřené upotřebitelným výsledkům vykonané práce.

(2) Smrt objednatele sama o sobě smlouvu neruší.

ODDÍL DRUHÝ

Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku

§ 644

Jde-li o zhotovení věci na zakázku, vznikne objednateli právo, aby mu

zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil a povinnost zaplatit

zhotoviteli cenu za zhotovení věci.

§ 645

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při

převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí

věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti

objednatelem při zakázce vymíněné.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je

vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů,

jestliže objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů

neupozornil.

§ 646

(1) Záruční doba je šest měsíců.

(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší

dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců;

záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé

součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s

vyznačením záruční doby.

(3) U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může

stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší,

nejméně však osmnáct měsíců.

§ 647

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Převzal-li objednatel

věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba

již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

§ 648

(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn

požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit

vadu bez zbytečného odkladu.

(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc

mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má

objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad

odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo

provětšípočetvad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu

neodstranitelnou,která však nebrání řádnému užívání věci podle

objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

§ 649

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční

době; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do

provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen

vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o

provedení opravy a době jejího trvání.

§ 650

(1) Objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od

uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena

později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je

povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění.

(2) Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může

zhotovitel s věcí volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit

nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má zhotovitel právo, aby mu

objednatel zaplatil cenu zhotovení díla. Objednatel má právo na vrácení

ceny za použitý materiál, který dodal na zhotovení věci. V případě

zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za

zhotovenou stavbu.

§ 651

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, odpovídá zhotovitel

za poškození nebo zničení stavby až do převzetí zhotovené stavby,

ledaže by ke škodě došlo i jinak.

ODDÍL TŘETÍ

Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci

§ 652

(1) Jde-li o opravu nebo úpravu věci, vznikne objednateli právo, aby mu

zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci;

zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu

nebo úpravu věci.

(2) Opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci,

následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Úpravou věci

je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti.

§ 653

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava

při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po

převzetí věci v záruční době.

(2) Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci,

která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele,

jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

§ 654

(1) Záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními

předpisy stanovena jinak; u stavebních prací je záruční doba nejméně

osmnáct měsíců.

(2) Jestliže účelem opravy nebo úpravy je, aby věc mohla být i nadále

po delší dobu užívána, stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu

věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak.

Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé

součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s

vyznačením záruční doby.

(3) Prohlášením v záručním listě vydaném objednateli může zhotovitel

poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V

záručním listě určí zhotovitel podmínky a rozsah této záruky.

§ 655

(1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na

bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle

v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji

zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má

objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny

opravy nebo úpravy.

(2) Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v

záruční době; jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva až po provedení

opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen

vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o

provedení opravy nebo úpravy a o době jejího trvání.

§ 656

(1) Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho

měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a

byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím

provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

(2) Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy

byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li

zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je

zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a

poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

(3)Dojde-likprodejinevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel

objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy,

poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí

objednatel uplatnit u zhotovitele.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem