Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část osmá > Hlava čtrnáctá

Hlava čtrnáctá

Vklady

Obecná ustanovení

§ 778

Smlouva o vkladu vzniká mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen

"vkladatel") a peněžním ústavem složením vkladu u peněžního ústavu a

jeho přijetím peněžním ústavem.

§ 779

Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody stanovené

peněžním ústavem v souladu s opatřením podle zvláštních předpisů^7).

§ 780

(1) Vkladatel, a v zákonem stanovených případech i jiná oprávněná

osoba, má právo s vkladem nakládat.

(2) Vkladatel může v dohodě s peněžním ústavem vázat (vinkulovat)

výplatu vkladu na sdělení hesla nebo na splnění jiné podmínky.

(3) Nezná-li vkladatel heslo, musí prokázat, že mu vklad náleží.

Vklady na vkladních knížkách

§ 781

(1) Přijetí vkladu potvrdí peněžní ústav vkladní knížkou upravenou tak,

aby z ní byla zřejmá výše vkladu, jeho změny a konečný stav.

(2) Není-li prokázána jiná výše vkladu, je rozhodný zápis ve vkladní

knížce.

§ 782

Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno.

§ 783

(1) Bez předložení vkladní knížky nelze s vkladem nakládat.

(2) S vkladem na vkladní knížce na jméno je oprávněn nakládat ten, na

jehož jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo identifikační znak

právnické osoby je vkladní knížka vystavena. S vkladem na cestovní

vkladní knížce je však ve stanovených případech oprávněn nakládat

každý, kdo předloží vkladní knížku a průkazní lístek.

§ 784

(1) Při ztrátě nebo zničení vkladní knížky může vkladatel s vkladem

nakládat, jen prohlásí-li peněžní ústav na jeho návrh či na návrh toho,

kdo má na tom právní zájem, vkladní knížku za umořenou.

(2) Po umoření vydá peněžní ústav vkladateli novou vkladní knížku nebo

na požádání vyplatí celý vklad.

(3) Prováděcí předpis stanoví postup při umořování vkladních knížek a

případy, kdy může peněžní ústav provést výplatu vkladu nebo vydat novou

vkladní knížku i bez umoření původní vkladní knížky, je-li oprávněný

znám.

§ 785

Jestliže vkladatel po dvacet let s vkladem nenakládal ani nepředložil

vkladní knížku na doplnění záznamů, ruší se vkladový vztah uplynutím

této doby; vkladatel má právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu.

§ 786

Vkladní listy

(1) Vkladní list je potvrzením peněžního ústavu o pevném jednorázovém

vkladu. Výše vkladu je uvedena na vkladním listu. Jinak se na vkladní

list vztahují přiměřeně ustanovení tohoto zákona o vkladních knížkách.

(2) Vkladní list může být vystaven pouze na jméno.

§ 787

Další formy vkladů

(1) Peněžní ústav může sjednat s vkladatelem i jiné formy vkladů.

(2) Pokud není sjednáno něco jiného, vztahují se na tyto jiné formy

vkladů přiměřeně ustanovení o vkladních knížkách a vkladních listech.

(3) Jiné formy vkladů mohou být sjednány pouze na jméno.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem