Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část druhá > Hlava třetí

Hlava třetí

Práva k cizím věcem

nadpis zrušen

§ 151a

zrušen

§ 151b

zrušen

§ 151c

zrušen

§ 151d

zrušen

§ 151e

zrušen

§ 151f

zrušen

§ 151g

zrušen

nadpis zrušen

§ 151h

zrušen

§ 151i

zrušen

§ 151j

zrušen

nadpis zrušen

§ 151k

zrušen

§ 151l

zrušen

§ 151m

zrušen

Věcná břemena

§ 151n

(1) Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho

jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco

konat.Právaodpovídajícívěcným břemenům jsou spojena buď s

vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.

(2) Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s

vlastnictvím věci na nabyvatele.

(3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva

odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést

přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její

vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.

§ 151o

(1) Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve

spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců,

rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající

věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením); ustanovení §

134 zde platí obdobně. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je

nutný vklad do katastru nemovitostí.

(2) Smlouvou může zřídit věcné břemeno vlastník nemovitosti, pokud

zvláštní zákon nedává toto právo i dalším osobám.

(3) Není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a

přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh

vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby

spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.

§ 151p

(1) Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze

zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný

vklad do katastru nemovitostí.

(2) Věcné břemeno zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již

nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání

její nemovitosti; přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno

nezaniká.

(3) Vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a

výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za

přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje. Nelze-li pro změnu poměrů

spravedlivě trvat na věcném plnění, může soud rozhodnout, aby se

namísto věcného plnění poskytovalo peněžité plnění.

(4) Patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné

břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem. Věcná břemena

zřízená v souvislosti s provozem podniku^3a) přecházejí při jeho

převodu či přechodu na nabyvatele podniku. To platí i v případě převodu

nebo přechodu takové části podniku, která může být provozována jako

samostatný podnik.

§ 151r

zrušen

Nadpis zrušen

§ 151s

zrušen

§ 151t

zrušen

§ 151u

zrušen

§ 151v

zrušen

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem