Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část druhá > Hlava druhá

Hlava druhá

Spoluvlastnictví a společné jmění

§ 136

(1) Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků.

(2) Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely.

Podílové spoluvlastnictví

§ 137

(1) Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a

povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

(2) Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak,

jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.

§ 138

zrušen

§ 139

(1) Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a

povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně.

(2) O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou,

počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li

se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka

soud.

(3)Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní

spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

§ 140

Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní

právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se

spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl

poměrně podle velikosti podílů.

§ 141

(1) Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o

vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí

být dohoda písemná.

(2) Každý ze spoluvlastníků je povinen vydat ostatním na požádání

písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali, neměla-li již dohoda o

zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání písemnou formu.

§ 142

(1) Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na

návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom k velikosti

podílů a účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné,

přikážesoudvěczapřiměřenounáhradujednomunebo více

spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně

využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej

a výtěžek rozdělí podle podílů.

(2) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá

spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a

rozdělením výtěžku.

(3) Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci může soud

zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti ve prospěch vlastníka

jiné nově vzniklé nemovitosti. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

nemůže být na újmu osobám, kterým příslušejí práva na nemovitosti

váznoucí.

Společné jmění manželů

§ 143

(1) Společné jmění manželů tvoří

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání

manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku

nabytéhojednímzmanželů za majetek náležející do výlučného

vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží

osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů

o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve

vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako

právnímu nástupci původního vlastníka,^3)

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně

vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku,

který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah

přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal

jeden z nich bez souhlasu druhého.

(2) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem

obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu,

včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva,

účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou

bytových družstev.

§ 143a

(1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit

nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou

manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v

budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné

jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty

a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží

do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich,

nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu

vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku

manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné

domácnosti.

(3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou

uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy

v manželství obdobně.

(4)Manželésemohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v

předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této

smlouvy znám.

§ 144

Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky

vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

§ 145

(1) Majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba

manželé společně.

(2) Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů

může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba

souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný.

(3) Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé

společně a nerozdílně.

(4) Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou

oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně.

§ 146

Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů

použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba

udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho

části. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas

druhého manžela není třeba.

§ 147

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit

správu společného jmění odchylně. Stejně mohou upravit správu svého

budoucího společného jmění muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství.

Ustanovení § 143a odst. 4 platí zde obdobně.

§ 148

(1) Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit

společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné

domácnosti.

(2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na

věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z

manželůzískal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal

neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

(3) Je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle odstavce 2

vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není

podnikatelem, rozdělí se mezi ně příjmy z podnikání v poměru stanoveném

písemnou smlouvou; nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy

rovným dílem.

(4) Jestliže o společném jmění manželů bylo rozhodnuto podle odstavce 1

nebo 2, může být rozšířeno do předchozího rozsahu jen rozhodnutím soudu

vydaným na návrh jednoho z manželů.

§ 148a

zrušen

§ 149

(1) Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství.

(2) Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž

se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich

společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat,

aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je

povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho

ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů

vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.

(3) Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí,

k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se

zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry

přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání

společné domácnosti.

(4) V případech uvedených v § 143a odst. 1 a § 148 odst. 1 se použijí

ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

§ 149a

Pokud se dohody mezi manžely podle ustanovení § 143 a 149 týkají

nemovitostí, musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem do

katastru.

§ 150

(1) Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít písemnou

formu. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost,

nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena.

(3) Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z

manželů soud.

(4) Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho

vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh

na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že

se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze

společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti

výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých

věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou

spoluvlastníkůjsoustejné;totéž platí přiměřeně o ostatních

majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

§ 151

Jestliže za trvání manželství společné jmění zaniklo, může být obnoveno

jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem