Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část devátá > Hlava třetí

Hlava třetí

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č.

131/1982 Sb.)

§ 865

(1) Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i

právní vztahy vzniklé v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983.

(2)Naprávní vztahy z bezpodílového spoluvlastnictví manželů,

zaniklého v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983, užije se ustanovení

§ 149 odst. 4, pokud k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

nedošlo dohodou uzavřenou do tří let od 1. dubna 1983, nebo rozhodnutím

soudu na návrh podaný do tří let od 1. dubna 1983.

(3) Do doby uvedené v ustanovení § 135a ve znění zákona č.131/1982 Sb.

se započítá i doba, po kterou občan nebo jeho právní předchůdce měl věc

nepřetržitě v držbě (§135a odst. 1) nebo nepřetržitě vykonával právo

odpovídající věcnému břemenu (§ 135a odst. 2) před 1. dubnem 1983; tato

doba však neskončí dříve než uplynutím jednoho roku od tohoto dne.

(4) Jde-li o právo dovolat se neplatnosti právního úkonu z důvodu

uvedeného v ustanovení § 40a ve znění zákona č. 131/1982 Sb., k němuž

došlo před 1. dubnem 1983, neskončí se promlčecí doba dříve, než

uplynutím tří let od tohoto dne.

(5) Jde-li o právo na náhradu škody nebo o právo na vydání neoprávněně

získaného majetkového prospěchu, platí dvouletá promlčecí doba počítaná

ode dne, kdy počala běžet lhůta původní; tohoto ustanovení nelze

použít,jde-li o právo, k němuž promlčecí doba uplynula podle

dosavadních předpisů.

(6) Na práva a povinnosti z věcných břemen vzniklých před 1. dubnem

1964 vztahují se obdobně ustanovení § 135b a § 135c odst. 3 až 7 ve

znění zákona č. 131/1982 Sb.

§ 866

Zvýšení základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční

mzdy při výkonu rozhodnutí a stanovení hranice, nad kterou je mzda

postižitelná srážkami bez omezení, k nimž dojde počínaje 1. dubnem

1983, nedotýká se dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 57 ve

znění zákona č. 40/1964 Sb.) uzavřených před tímto dnem.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem