Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část devátá > Hlava pátá

Hlava pátá

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č.

509/1991 Sb.)

§ 868

Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i

právní vztahy vzniklé před 1. lednem 1992; vznik těchto právních

vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. lednem 1992 se však

posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 869

Odporovat lze právním úkonům učiněným v době tří let před účinností

tohoto zákona, pokud důvod odporovatelnosti trval i po účinnosti tohoto

zákona; toto právo je však třeba uplatnit do jednoho roku po účinnosti

tohoto zákona, jinak zanikne.

§ 870

Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují lhůty a

promlčecí doby, které počaly běžet před účinností tohoto zákona.

§ 871

(1) Právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných

místností a místností nesloužících k bydlení vzniklé podle dosavadních

předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění

dnem účinnosti tohoto zákona na nájem. Společné užívání bytu a společné

užívání bytu manžely se mění na společný nájem.

(2) Právo užívání části bytu se mění na podnájem s tím, že jej nelze

vypovědět po dobu jednoho roku od účinnosti tohoto zákona.

(3) Obdobně to platí u osobního užívání jiných obytných místností a

místností nesloužících k bydlení.

(4) Osobní užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků

organizace se mění na nájem služebního bytu, pokud tyto byty splňují

kritéria stanovená zákonem pro služební byty; pokud tyto podmínky

nejsou splněny, mění se takové osobní užívání na nájem.

§ 872

(1) Právo osobního užívání pozemku, vzniklé podle dosavadních předpisů,

které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, mění se dnem

účinnosti tohoto zákona na vlastnictví fyzické osoby. Ustanovení § 8

odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, tím není dotčeno.

(2) Vzniklo-li právo osobního užívání stejného nezastavěného pozemku

více občanům společně (společným uživatelům), stávají se s účinností

tohoto zákona podílovými spoluvlastníky se stejnými podíly.

(3) Vzniklo-li právo osobního užívání stejného zastavěného pozemku více

občanům společně (společným uživatelům zastavěného pozemku), stávají se

s účinností tohoto zákona podílovými spoluvlastníky s podíly, jejichž

velikost je stejná jako velikost jejich spoluvlastnických podílů ke

stavbě postavené na pozemku ve společném osobním užívání. V případě

pochybnosti určí velikost spoluvlastnických podílůdohoda

spoluvlastníků, a nedojde-li k ní, soud na návrh některého z nich.

(4) Vzniklo-li právo osobního užívání k zastavěnému nebo nezastavěnému

pozemku manželům, stávají se dnem účinnosti tohoto zákona bezpodílovými

spoluvlastníky pozemku, pokud jejich bezpodílové spoluvlastnictví trvá;

zaniklo-li, stávají se podílovými spoluvlastníky rovným dílem.

(5) Vzniklo-li přede dnem účinnosti tohoto zákona občanovi právo, aby s

ním byla uzavřena dohoda o osobním užívání pozemku, avšak do účinnosti

tohoto zákona již nedošlo k dohodě, popřípadě k její registraci

pravomocným rozhodnutím státního notářství, vzniká oprávněnému právo na

uzavření kupní smlouvy k pozemku, jehož se týkalo rozhodnutí o

přidělení pozemku do osobního užívání. Neuplatní-li oprávněný své právo

do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona, právo zanikne. Nedojde-li k

uzavření kupní smlouvy, není dotčeno právo na vydání bezdůvodného

obohacení (§ 451 a násl.).

(6) Jde-li o vydržení vlastnického práva k pozemku podle tohoto zákona,

kde na základě dosavadních předpisů bylo možné nabýt jen právo na

uzavření dohody o osobním užívání pozemků, může si oprávněná osoba

započítatdobu,pokterou její právní předchůdce měl pozemek

nepřetržitě v držbě i před účinností tohoto zákona.

(7) Vzniklo-li občanovi (občanům) za podmínek uvedených v zákoně č.

52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978

Sb., osobní vlastnictví k bytu, mění se dnem účinnosti tohoto zákona

osobní vlastnictví na vlastnictví fyzické osoby (fyzických osob);

rovněž právo společného osobního užívání pozemku, na němž stojí obytný

dům s bytem (byty) ve vlastnictví občana (občanů), se mění dnem

účinnosti tohoto zákona na podílové spoluvlastnictví fyzických osob.

(8) Za podmínek stanovených v zákoně č. 52/1966 Sb., o osobním

vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., mohou od účinnosti

tohoto zákona nabývat byty a nebytové prostory do vlastnictví i

právnické osoby.

§ 873

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele. Byla-li

však závěť pořízena před účinností tohoto zákona, posuzuje se její

platnost podle dosavadních předpisů. To platí i o platnosti vydědění.

§ 874

Práva a povinnosti z omezení převodu nemovitosti, jež vzniklo před

účinností tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy.

§ 875

(1) Zájmová sdružení, jež vznikla podle § 360b hospodářského zákoníku,

zájmové organizace, jež vznikly podle § 42 zákona č. 162/1990 Sb., o

zemědělském družstevnictví, a zájmové organizace a společné zájmové

organizace, jež vznikly podle § 35 a 36 zákona č. 176/1990 Sb., o

bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, se považují za

sdružení podle § 20f tohoto zákona. Tato sdružení jsou povinna se

registrovat podle § 20i do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto

zákona.

(2) Dosavadní nadace se považují za nadace podle § 20b až 20e tohoto

zákona.

§ 876

(1) Vztahy trvalého užívání podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb.,

hospodářský zákoník, se posuzují podle dosavadních předpisů až do doby

vydání zvláštního zákona.

(2) Hospodářské smlouvy o dočasném užívání majetku za úplatu podle §

348 hospodářského zákoníku se mění od účinnosti tohoto zákona na

nájemní smlouvy. Je-li užívání majetku podle § 348 hospodářského

zákoníku sjednáno bezúplatně, mění se ode dne účinnosti tohoto zákona

na smlouvu o výpůjčce.

§ 877

(1) Ceny, úplaty a jiná peněžitá plnění, která jsou předmětem úpravy

podle tohoto zákona a na něž se vztahuje obecně závazný právní předpis

o cenách, se považují za ceny podle tohoto předpisu.

(2) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu "obecně závazný právní

předpis o cenách", rozumí se tím zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

§ 878

Zrušují se:

1. Ustanovení § 22 zákona č. 141/1950 Sb., (občanský zákoník);

2. Zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty;

3. Ustanovení § 4, 6, 9 odstavec 2 a § 10 odstavec 2 zákona č. 52/1966

Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., o osobním vlastnictví bytů.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem