Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
!!! POZOR: web může poskytovat neaktuální informace
Hledat
Navigace: Občanský zákoník > Část devátá > Hlava druhá

Hlava druhá

Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964

(zákon č. 40/1964 Sb.)

§ 854

Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i

právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1964; vznik těchto právních

vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964 se však

posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 855

(1) Občané, kteří byli podle dosavadních předpisů zcela zbaveni

svéprávnosti, se po 31. březnu 1964 považují za osoby zbavené podle

tohoto zákona způsobilosti k právním úkonům.

(2) Občané, kteří byli podle dosavadních předpisů částečně zbaveni

svéprávnosti, jsou i napříště způsobilí k právním úkonům v rozsahu

stanoveném dosavadními předpisy, pokud soud nerozhodne o rozsahu jejich

způsobilosti podle ustanovení § 10 odst. 2.

§ 856

(1) Majetková společenství mezi manžely vzniklá podle dřívějších

předpisů zanikají dnem 1. dubna 1964. Tímto dnem vznikne bezpodílové

spoluvlastnictví manželů ke všemu, co podle tohoto zákona do jejich

bezpodílového spoluvlastnictví patří.

(2) Byly-li v zaniklém majetkovém společenství věci, jež nejsou

předmětem osobního vlastnictví, vztahují se na ně přiměřeně ustanovení

o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů.

(3) Pokud zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) stanoví, že výrokem o

propadnutí majetku zaniká zákonné společenství majetkové, rozumí se tím

od 1. dubna 1964 zánik bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

§ 857

Nabyl-li před 1. dubnem 1964 právo užívat byt jeden z manželů, vznikne

tímto dnem právo společného užívání bytu oběma manželům. Toto právo

však nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

§ 858

(1) Byly-li smlouvy o pojištění osob uzavřeny před účinností tohoto

zákona ve prospěch majitele nebo doručitele pojistky, má od 1. dubna

1964 právo na plnění pojištěný (§ 355 odst. 1 ve znění zákona č.

40/1964 Sb.); je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, vznikne právo

na plnění osobám uvedeným v § 372 ve znění zákona č. 40/1964 Sb.

(2) Pokud se ustanovení § 61 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním

letectví,dovolávápropojištěníproti následkům odpovědnosti

ustanovení § 58 až 60 téhož zákona, rozumí se tím od 1. dubna 1964

ustanovení § 427 až 431 ve znění zákona č. 40/1964 Sb.

§ 859

(1) Při dědění se užije práva platného v den smrti zůstavitele; byla-li

však závěť zřízena před 1. dubna 1964, posuzuje se její platnost podle

dosavadních předpisů.

(2) Dnem 1. dubna 1964 zanikají všechna omezení vyplývající ze

svěřeneckého náhradnictví.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, dědí pozůstalý manžel, který žil se

zůstavitelem v době jeho smrti ve společné domácnosti, vedle svého

podílu nedoplatky zůstavitelovy odměny za práci a opětujících se

důchodů až do výše jednoměsíčního příjmu.

§ 860

Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují lhůty a

promlčecí doby, které počaly běžet před 1. dubnem 1964.

§ 861

Jde-li o právo na náhradu škody způsobené úmyslně nebo o právo na

vrácení neoprávněného majetkového prospěchu získaného úmyslně, platí

desetiletá promlčecí doba počítaná ode dne, kdy počala běžet lhůta

původní; tohoto ustanovení nelze použít, jde-li o právo, které se již

před 1. dubnem 1964 promlčelo podle dosavadních předpisů.

§ 862

Práva a povinnosti ze zástavních práv vzniklých před 1. dubnem 1964 se

řídí ustanovením § 495 ve znění zákona č.40/1964 Sb., pokud nejsou

upraveny zvláštními předpisy. To platí i o zástavních právech vzniklých

ze smlouvy.

§ 863

Majetkové vypořádání společností zrušených ustanovením § 563 odst. 2

zákona č. 141/1950 Sb. (občanského zákoníku) se řídí nadále těmi

předpisy, kterými se řídilo dosud.

§ 864

Zrušují se:

1. občanský zákoník č. 141/1950 Sb. s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2,

pokud upravuje uzavírání pracovních smluv, a § 22 a 352;

2. zákon č. 126/1946 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů;

3. zákon č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými

podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;

4. zákon č. 45/1948 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 139/1947

Sb., o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení

drobení zemědělské půdy;

5. zákon č. 207/1948 Sb., o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a

pachtýřů zemědělských pozemků;

6. zákon č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě;

7. zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními

prostředky;

8.zákon č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech

zemědělské a lesní půdy;

9. ustanovení § 18 odst. 2 a § 20 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci

peněžnictví;

10.ustanovení § 95 a 96 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském;

11.ustanovení § 55 odst. 2 písm. a), 58, 59 odst. 1 a § 60 zákona č.

47/1956 Sb., o civilním letectví;

12.ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného

bohatství (horního zákona);

13.ustanovení § 32 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a

nemocech z povolání;

14.vládní nařízení č. 366/1940 Sb., o plovárnách a koupalištích;

15.vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní

oblasti;

16.vládní nařízení č. 53/1955 Sb., kterým se doplňuje a mění vládní

nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti;

17.nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí

některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění nařízení ministra

spravedlnosti č. 37/1955 Sb.;

18.nařízení ministra spravedlnosti č. 179/1950 Sb., o důležitých

důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jejich zrušení bez

výpovědi;

19.vládní vyhláška č. 113/1956 Ú.l., o vybírání nedoplatků nájemného, s

výjimkou ustanovení § 5 až 7;

20.vládní vyhláška č. 211/1957 Ú.l., o provádění drobných oprav v

bytech;

21.příloha vyhlášky ministerstva financí č. 157/1954 Ú.l., kterou se

vydávají pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění;

22.přílohy 1 až 11 vyhlášky ministerstva financí č. 237/1955 Ú.l., o

pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní

pojišťovnou;

23.vyhláška ministra financí č. 206/1957 Ú.l., o vkladních knížkách;

24.vyhláškaministerstvafinancí č. 33/1958 Ú.l., o pojistných

podmínkáchpropojištěnímajetku a osob sjednávaná se Státní

pojišťovnou;

25.ustanovení čl. 22 až 25 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č.

125/1959 Ú.l., o základních předpisech pro práci prodejen.

 
veškeré informace jsou publikovány bez záruk,© www.obcansky-zakonik.info - vytvořte si také své webové stránky, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem